หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 9"ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สากล"

ย่อหน้าที่ 1พระศาสนจักรในแผนการของพระเจ้า

 

บ่อเกิด การก่อตั้งและพันธกิจของพระศาสนจักร

 

ธรรมล้ำลึกแห่งพระศาสนจักร

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 2พระศาสนจักร - ประชากร พระกายทิพย์

 

ประชากรสงฆ์ ประกาศก และสง่าดังราชา

 

พระศาสนจักร - พระกายพระคริสต์

 

พระศาสนจักร - พระวิหารของพระจิตเจ้า

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 3พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล

 

พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว

 

พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์

 

พระศาสนจักรเป็นคาทอลิก

 

พระศาสนจักรสืบจากอัครสาวก

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 4ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ - พระฐานานุกรม

 

การก่อตั้งพระฐานานุกรมของพระศาสนจักร

 

สัตบุรุษ

 

ชีวิตที่ถวายแล้ว

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 5สหพันธ์นักบุญ

 

สหพันธ์คุณประโยชน์ฝ่ายจิต

 

ความสนิทสัมพันธ์ของพระศาสนจักร

 

โดยสรุป

ย่อหน้าที่ 6พระนางมารีอา - พระมารดาพระคริสตเจ้า

 

ความเป็นมารดาของพระนางมารีอาต่อพระศาสนจักร

 

คารวกิจหรือพิธีแสดงคารวะต่อพระนางพรหมจารีมารีอา

 

พระนางมารีอา - รูปบูชาในอันตกาลของพระศาสนจักร

 

โดยสรุป

มาตรา 10"ข้าพเจ้าเชื่อถึงการยกบาป"

 

ศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่อยกบาป

 

 อำนาจแห่งกุญแจสวรรค์

 

โดยสรุป

มาตรา 11"ข้าพเจ้าเชื่อการคืนชีพของเนื้อหนัง"

 

การคืนชีพของพระคริสตเจ้า

 

ตายในพระคริสตเยซูเจ้า

 

โดยสรุป

มาตรา 12"ข้าพเจ้าเชื่อถึงชีวิตนิรันดร์"

 

 การพิพากษาเฉพาะแต่ละบุคคล

 

สวรรค์

 

การชำระให้บริสุทธิ์ครั้งสุดท้าย หรือไฟชำระ

 

นรก

 

การพิพากษาครั้งสุดท้าย

 

ความหวังในฟ้าใหม่ และแผ่นดินใหม่

 

โดยสรุป

 

"อาแมน"