หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1015"เนื้อหนังคือจุดสำคัญแห่งความรอด" (Tertullian, De res.8,2: PL 2,852) เราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสร้างเนื้อหนัง เราเชื่อในพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์เพื่อไถ่กู้เนื้อหนัง เราเชื่อในการกลับคืนชีพของเนื้อหนัง อันเป็นความสำเร็จของสิ่งสร้าง และในการไถ่กู้ของเนื้อหนัง

1016อาศัยการตาย วิญญาณก็แยกจากกาย แต่ในการกลับคืนชีพ พระเจ้าจะทรงคืนชีวิตที่ไม่เปื่อยเน่าให้แก่กายของเรา ซึ่งจะเปลี่ยนแปรไป โดยรวมกายเข้ากับวิญญาณของเรา ในทำนองเดียวกับที่พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ และทรงมีชีวิตอยู่ตลอดกาล เราทุกคนก็จะกลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย

1017"เราเชื่อในการกลับคืนชีพอย่างแท้จริงของเนื้อหนังที่เรามีอยู่ในเวลานี้" กระนั้นก็ตามสิ่งที่หว่านลงในหลุมฝังศพเป็นกายที่จะเน่าเปื่อย แต่สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ คือกายที่จะไม่รู้จักเน่าเปื่อย เป็น "กายวิญญาณ" (เทียบ 1คร.15:42-44)

1018ในฐานะผลสืบเนื่องจากบาปกำเนิด มนุษย์จำต้องทนรับ "ความตายทางกาย ซึ่งถ้ามนุษย์มิได้ทำบาป ก็คงจะหลุดพ้นจากการตายทางกายนี้" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 18.2)

1019พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ได้ทรงรับความตายอย่างอิสระเพื่อเห็นแก่เราทั้งหลาย ในความนอบน้อมเชื่อฟังโดยสิ้นเชิง และอย่างอิสระต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า พระบิดาของพระองค์ อาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูเจ้าได้ทรงพิชิตความตาย เป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนได้พบความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรอดด้วยประการฉะนี้