หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. อำนาจแห่งกุญแจสวรรค์

981พระคริสต์หลังจากทรงกลับคืนชีพแล้ว ได้ทรงส่งอัครสาวกของพระองค์ออกไป "ประกาศไปทั่วทุกชาติให้กลับใจมารับอภัยบาป ในพระนามของพระองค์" (ลก.24:47) "ในศาสนบริการเพื่อให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้านี้" (2คร.5:18) บรรดาอัครสาวกและผู้รับตำแหน่งสืบเนื่องต่อมา มิได้ปฏิบัติเพียงแค่ประกาศการให้อภัยของพระเจ้าแก่มนุษย์ อาศัยกุศลผลบุญซึ่งพระคริสต์ทรงกระทำเพื่อเรา และโดยการเรียกร้องให้เขาเหล่านั้นกลับใจเข้ามาสู่ความเชื่อเท่านั้น แต่ยังบอกกล่าวให้พวกเขาได้ทราบถึงการยกบาปโดยศีลล้างบาป และทำให้พวกเขาได้คืนดีกับพระเจ้ากับพระศาสนจักร ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจแห่งกุญแจซึ่งได้รับจากพระคริสต์ (2คร.5:18)

พระศาสนจักรได้รับกุญแจแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ เพื่อว่าการยกบาปโดยอาศัยพระโลหิตของพระคริสต์ และการปฏิบิตงานของพระคริสต์ จะได้กระทำได้ในพระศาสนจักร ในพระศาสนจักรนี้เองที่วิญญาณจะมีชีวิตขึ้นใหม่ ทั้งๆ ที่ได้ตายไปแล้วเพราะบาป เพื่อว่าจะได้จำเริญชีวิตอยู่กับพระคริสต์ ซึ่งพระหรรษทานของพระองค์ได้ช่วยเราไว้ (น.ออกัสติน Sermo 214,II: PL 38,1071-1072)

982ไม่มีความผิดใด ไม่ว่าจะหนักสักปานใด ที่พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์จะยกโทษให้ไม่ได้ "ไม่มีบุคคลใด ไม่ว่าจะโหดร้ายหรือมีความผิดสักเพียงไหน ที่ไม่ควรจะหวังด้วยความมั่นใจในการได้รับอภัย ขอเพียงให้การสำนึกผิดของเขาออกมาจากใจจริง" (คำสอนโรมันI,11,5) พระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน ทรงปรารถนา -ในพระศาสนจักรของพระองค์- ให้ประตูแห่งการให้อภัยเปิดกว้างอยู่เสมอสำหรับใครก็ตามที่หวนกลับมาจากการทำบาป (เทียบ มธ.18:21-22)

983วิชาคำสอน จะพยายามปลุกและหล่อเลี้ยงความเชื่อไว้ในตัวสัตบุรุษให้ตระหนักในความยิ่ง-ใหญ่อันหาที่เปรียบมิได้ของพระคุณที่พระคริสต์ผู้ฟื้นคืนชีพได้ประทานมาแก่พระศาสนจักรของพระองค์ นั่นคือพันธกิจและอำนาจที่จะอภัยบาปอย่างแท้จริง โดยอาศัยศาสนบริการของบรรดาอัครสาวกและผู้สืบตำแหน่งต่อมา

พระเยซูผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้สานุศิษย์ของพระองค์มีอำนาจมหาศาล พระทรงปรารถนาให้ผู้รับใช้ที่น่าสงสารของพระองค์ปฏิบัติทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเมื่อประทับอยู่บนแผ่นดินสำเร็จไปในพระนามของพระองค์ (น.อัมโบรส De poenit. I,15: PL 16,479)

บรรดาพระสงฆ์ได้รับอำนาจ ซึ่งพระเจ้ามิได้เคยประทานให้แก่เทวดาหรืออัครเทวดาองค์ใด  พระเจ้าทรงเห็นชอบอยู่เบื้องบน กับทุกสิ่งที่บรรดาพระสงฆ์กระทำอยู่บนแผ่นดิน (น.ยอห์น  คริสโซสโตม De sac, 3,5: PG 48,643)

หากว่าในพระศาสนจักรมิได้มีการยกบาป ความหวังอันใดก็จะไม่มีอยู่ ไม่มีความหวังในชีวิตนิรันดร และในการปลดปล่อยให้เป็นอิสระตลอดนิรันดรกาล ให้เราโมทนาคุณพระเป็นเจ้าผู้ได้ประทานพระคุณอันนี้แก่พระศาสนจักรของพระองค์ (น.ออกัสติน Sermo 213,8: PL 38,1064)