หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 3พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล

 และสืบจากอัครสาวก

811"นี่แหละ พระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสต์ ซึ่งเรายืนยันอยู่ในบท "สัญลักษณ์แห่งอัครสาวก" ว่าเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบจากอัครสาวก" (พระศาสนจักรข้อ 8) คุณลักษณะทั้งสี่ประการ ซึ่งผูกพันเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างแบ่งแยกมิได้นี้ (เทียบDS 2888) ชี้ให้เห็นลักษณะอันเป็นสาระสำคัญและพันธกิจของพระศาสนจักร คุณสมบัติเหล่านี้ ใช่ว่าพระศาสนจักรจะได้มาจากตนเองก็หาไม่ เป็นพระคริสต์ที่ประทานมาแก่พระศาสนจักร   -โดยอาศัยพระจิต- ให้เป็นหนึ่ง ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบจากอัครสาวก และพระคริสต์อีกนั่นแหละที่เรียกร้องให้พระศาสนจักรบำเพ็ญปฏิบัติคุณสมบัติดังกล่าวนี้แต่ละประการให้สำเร็จเป็นจริง

812ความเชื่อเท่านั้นที่สามารถยอมรับว่า พระศาสนจักรได้รับคุณสมบัติเหล่านี้มาจากต้นกำเนิดคือพระเจ้า แต่การแสดงออกของคุณสมบัติเหล่านี้เชิงประวัติศาสตร์ ก็เป็นเครื่องหมายที่เหตุผลของมนุษย์สามารถเข้าใจได้อย่างชัดแจ้ง สภาสังคายนาวาติกันที่ 1 เตือนให้ระลึกไว้ว่า "พระศาสนจักร -ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นองค์กรที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีเอกภาพในระดับสากล และความแน่วแน่คงที่อย่างไม่เคยพ่ายแพ้ใคร- โดยตัวของพระศาสนจักรเอง ย่อมเป็นแบบอย่างแห่งความน่าเชื่อถืออันยิ่งใหญ่ตลอดกาล   และเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งใครจะคัดค้านมิได้ ถึงพันธกิจของพระศาสนจักรที่รับมาจากพระเจ้า" (Dei Filius 3:DS 3013)