หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรา 10"ข้าพเจ้าเชื่อถึงการยกบาป"

976บท "สัญลักษณ์แห่งอัครสาวก"  เชื่อมโยงความเชื่อเรื่องการยกบาปเข้ากับความเชื่อในพระจิตเจ้า แต่ก็รวมเอาความเชื่อในพระศาสนจักรและสหพันธ์นักบุญเข้าไว้ด้วย  โดยการประทานพระจิตให้แก่อัครสาวกทั้งหลายนี้เอง ที่พระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว ได้ทรงมอบอำนาจของพระองค์เอง ในฐานะพระเจ้า ให้พวกเขายกบาปได้ "จงรับพระจิตเถิด   ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น" (ยน.20:22-23)

(ตอนที่สองของคำสอนเล่มนี้  จะอธิบายอย่างชัดเจนถึงเรื่องการยกบาปด้วยศีลล้างบาป ด้วยศีลอภัยบาป และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ โดยเฉพาะศีลมหาสนิท ณ ที่นี้ จึงเป็นการเพียงพอที่กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานบางประการอย่างย่อๆ)