หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

934"จากการแต่งตั้งของพระเจ้าภายในพระศาสนจักร ในบรรดาสัตบุรุษ มีศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งโดยสิทธิมีชื่อเรียกกันอีกด้วยว่าสงฆ์ ส่วนสัตบุรุษคนอื่นๆ ได้ชื่อว่าเป็นฆราวาส" สุดท้าย ยังมีสัตบุรุษซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท    และซึ่ง -โดยการปฏิญาณตนว่าจะถือตามคำแนะนำในพระวรสาร ก็ได้ถวายตัวแด่พระเจ้า และรับใช้พันธกิจของพระศาสนจักรด้วยประการฉะนี้ (เทียบ CIC, can.207.1,2)

935เพื่อประกาศความเชื่อและปลูกฝังพระราชัยของพระองค์ พระคริสต์ทรงส่งอัครสาวกของพระองค์ และผู้สืบตำแหน่งของพวกเขาออกไป พระองค์ทรงโปรดให้เขามีส่วนในพันธกิจของพระองค์ จากพระองค์ พวกเขาได้รับอำนาจที่จะปฏิบัติงานแทนพระองค์

936พระเยซูเจ้าได้ทรงทำให้นักบุญเปโตรเป็นรากฐานที่มองเห็นได้แห่งพระศาสนจักรของพระองค์ พระองค์ทรงมอบกุญแจไว้ให้แก่เขา พระสังฆราชเจ้าแห่งพระศาสนจักรกรุงโรม ผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร คือ "หัวหน้าของคณะพระสังฆราช ผู้แทนของพระคริสต์ และนายชุมพาบาลของพระศาสนจักรทั้งหมดบนแผ่นดิน" (CIC, can.331)

937สมเด็จพระสันตะปาปา "อาศัยการแต่งตั้งของพระเจ้า มีสิทธิอำนาจสูงสุด, เต็มเปี่ยม, โดยตรง และทั่วสากล ในการรับภาระดูแลวิญญาณทั้งหลาย" (หน้าที่ของพระสังฆราชในการอภิบาลสัตบุรุษในพระศาสนจักร ข้อ 2)

938พระสังฆราช ซึ่งแต่งตั้งโดยพระจิต สืบต่อจากอัครสาวก พวกเขา "แต่ละคนในส่วนของตน คือบ่อเกิดอันเห็นได้ด้วยตา และรากฐานแห่งเอกภาพในพระศาสนจักรเฉพาะท้องถิ่นของตน"   (พระศาสนจักร ข้อ 23)

939พระสังฆราช -ด้วยความช่วยเหลือของพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานและสังฆานุกร- มีภาระหน้าที่สอนความเชื่ออย่างถูกต้องถ่องแท้ ประกอบพิธีนมัสการบูชาพระเจ้า โดยเฉพาะศีลมหาสนิท และชี้นำพระศาสนจักรของตนเยี่ยงนายชุมพาบาลที่แท้จริง นอกจากภาระหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีความห่วงใยในพระศาสนจักรทั้งมวล ร่วมกับและภายใต้การปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปา

940ในเมื่อลักษณะเฉพาะของสภาพฆราวาสคือการดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางโลก และกิจการทางโลก พวกเขาจึงได้รับเรียกจากพระเจ้าให้มาปฏิบัติงานแพร่ธรรมภายในโลกในแบบของเชื้อฟู ทั้งนี้ อาศัยความแข็งแกร่งแห่งจิตตารมณ์ชาวคริสต์ของพวกเขา" (AA 2.2)

941ฆราวาสทั้งหลายมีส่วนร่วมในความเป็นสงฆ์ของพระคริสต์  เมื่อสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์มากขึ้นทุกที ฆราวาสก็แสดงออกซึ่งพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปและศีลกำลังในทุกมิติแห่งชีวิตส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว ในสังคมและในพระศาสนจักร และทำให้กระแสเรียกเข้าสู่ศักดิ์สิทธิ-ภาพ ซึ่งประทานมาแก่ผู้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคน สำเร็จไปด้วยประการฉะนี้

942อาศัยพันธกิจด้านการเป็นประกาศก  ฆราวาส "ยังได้รับเรียกอีกด้วยให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ ในทุกสถานการณ์ และตรงใจกลางแห่งชุมชนมนุษย์" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้  ข้อ 43.4)

943อาศัยพันธกิจด้านการเป็นกษัตริย์ของพระคริสต์   ฆราวาสมีอำนาจที่จะทำลายการครอบงำของบาปในตนเอง และในโลกให้หมดไป โดยอาศัยการสละตนเองและการดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ (เทียบ พระศาสนจักร ข้อ 36)

944ชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้า  มีลักษณะสำคัญอยู่ที่การปฏิญาณตนอย่างเปิดเผยว่าจะบำเพ็ญตนตามคำแนะนำในพระวรสาร คือจะถือความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนบนอบเชื่อฟัง ในสภาพชีวิตอันมีเสถียรภาพมั่นคง ซึ่งพระศาสนจักรรับรองแล้ว

945เมื่อได้มอบตนแด่พระเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างสูงสุดแล้ว บุคคลที่ศีลล้างบาปได้กำหนดไว้แต่ต้นให้เป็นของพระเจ้า จะอุทิศตนอย่างสนิทลึกซึ้งยิ่งขึ้น -ในสภาพชีวิตที่ถวายแล้ว- เพื่อรับใช้พระเจ้า และอุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ของพระศาสนจักรทั้งมวล