หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประชากรสงฆ์ ประกาศก และสง่าดังราชา

783พระเยซูคริสตเจ้าคือผู้ที่พระบิดาได้ทรงเจิมด้วยพระจิต และได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็น "สงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์" ประชากรทั้งหมดของพระเจ้ามีส่วนร่วมในตำแหน่งหน้าที่ทั้งสามนี้ของพระคริสต์ และมีส่วนรับผิดชอบในพันธกิจและบริการอันเนื่องมาแต่ภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้ (เทียบ RH 18-21)

784ในการเข้าไปสู่การเป็นประชากรของพระเจ้า โดยอาศัยความเชื่อและศีลล้างบาป เราจะได้รับส่วนร่วมในกระแสเรียกหนึ่งเดียวของประชากรนั้น นั่นคือกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ "พระคริสต์ผู้เป็นเจ้า ราชปุโรหิตซึ่งได้รับเลือกมาจากบรรดามนุษย์ทั้งหลาย ได้ทรงทำให้ประชากรใหม่นั้นเป็น "อาณาจักรแห่งสงฆ์สำหรับพระเจ้าและพระบิดาของพระองค์" จริงแท้ ผู้ได้รับศีลล้างบาปแล้วนั้น -จากการเกิดใหม่และการเจิมจากพระจิต- ก็ได้รับการอุทิศถวายให้เป็นที่พำนักฝ่ายจิตและเป็นคณะสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์" (พระศาสนจักร ข้อ 10 เทียบ ฮบ.5:1-5; วว.1:6)

785"ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า  ยังมีส่วนร่วมอีกด้วยในตำแหน่งหน้าที่ประกาศกของพระคริสต์" ที่เป็นดังนี้ โดยเฉพาะก็อาศัยสำนึกเหนือธรรมชาติด้านความเชื่อ ซึ่งเป็นของประชากรทั้งหมด ทั้งฆราวาสและฐานันดรสงฆ์ เมื่อ "ผูกพันอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องอยู่กับความเชื่อ ที่ถ่ายทอดมาสู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไปในครั้งหนึ่งครั้งเดียว" (พระศาสนจักร ข้อ 12 เทียบ ยด.3) แล้วนำไปปรับความเข้าใจให้ลึกซึ้ง และกลายเป็นสักขีพยานของพระคริสต์ในโลกนี้

786ประชากรพระเจ้ายังมีส่วนร่วมในที่สุดกับตำแหน่งหน้าที่กษัตริย์ของพระคริสต์ พระคริสต์ทรงครองราชย์โดยทรงดึงดูดมนุษย์ทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์ โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ (เทียบ ยน.12:32) พระคริสต์ ราชาและเจ้าแห่งจักรวาล  ทรงยอมเป็นผู้รับใช้ของคนทุกคน เนื่องจาก "เสด็จมามิใช่เพื่อรับการปรนนิบัติแต่เพื่อรับใช้และประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับชนเป็นจำนวนมาก" (มธ.20:28) สำหรับคริสต-ชน "การครองราชย์ (ของพระคริสต์) ก็คือการรับใช้พระเจ้า" โดยเฉพาะ "ในตัวคนยากจนและคนที่ทนทุกข์ทรมาน  ซึ่งในตัวคนเหล่านี้พระศาสนจักรมองเห็นภาพองค์พระผู้ก่อตั้งพระศาสนจักร ในสภาพยากจนและทุกข์ทรมานอยู่" (พระศาสนจักรข้อ 8 เทียบ ข้อ 36) ประชากรพระเจ้าสัมฤทธิ์ผลในการสร้าง "ศักดิ์ศรีอันสง่าดังราชา" แห่งตน โดยการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับกระแสเรียกให้มารับใช้ร่วมกับพระคริสต์

เครื่องหมายมหากางเขนทำให้ผู้ที่เกิดใหม่ทั้งหมดในพระคริสต์เป็นกษัตริย์ การเจิมของพระจิต อภิเษกพวกเขาขึ้นเป็นสงฆ์ เพื่อว่า -แม้ว่าแยกบริการพิเศษเฉพาะในศาสนบริการของเราออกไป- คริสตชนทุกคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องจิต และใช้เหตุผลของตน ย่อมยอมรับว่าตนเป็นสมาชิกแห่งชาติพันธุ์กษัตริย์ดังกล่าวนี้ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในตำแหน่งหน้าที่สงฆ์ แท้จริงแล้ว มีสิ่งใดเล่าจะมีลักษณะเป็นกษัตริย์สำหรับดวงวิญญาณหนึ่ง เท่ากับการปกครองกายตนให้นอบน้อมต่อพระเจ้า และมีสิ่งใดเล่าจะมีลักษณะเป็นสงฆ์เท่ากับการอุทิศถวายมโนธรรมอันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และถวายเครื่องบูชาไร้มลทินแห่งศรัทธาบนแท่นบูชาแห่งพระหฤทัยของพระองค์ (น.ลีโอ องค์ใหญ่ Sermo 4,1 : PL 54,149)