หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

777คำว่า "พระศาสนจักร" หมายถึง "การเรียกชุมนุม"  บ่งบอกถึงการชุมนุมของทุกผู้ซึ่งพระวจนะของพระเจ้าเชิญมาเพื่อก่อรูปขึ้นเป็นประชากรของพระเจ้า และเมื่อได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระกายของพระคริสต์ ตนเองก็ได้กลายเป็นพระกายของพระคริสต์ไปด้วย

778พระศาสนจักรเป็นทั้งหนทางและจุดหมายแห่งแผนการของพระเจ้าในเวลาเดียวกัน เมื่อได้รับการประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วในบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลาย ได้รับการตระเตรียมในพันธสัญญาเดิม ก่อตั้งขึ้นด้วยพระวาจาและกิจการของพระเยซูคริสตเจ้า  สำเร็จไปโดยอาศัยมหากางเขนซึ่งไถ่กู้ของพระคริสต์ และการกลับคืนชีพของพระองค์ พระศาสนจักรก็ได้รับการสำแดงให้ประจักษ์ ในฐานะเป็นธรรมล้ำลึกแห่งความรอด โดยอาศัยการกระจายออกไปแห่งพระจิต พระศาสนจักรจะสำเร็จเสร็จสิ้นในพระสิริรุ่งโรจน์แห่งสรวงสวรรค์ ในฐานะเป็นที่ชุมนุมของทุกคนที่ได้รับการไถ่กู้จากแผ่นดิน (เทียบ วว.14:4)

779พระศาสนจักรมีลักษณะที่มองเห็นได้และเป็นเรื่องของจิตในเวลาเดียวกัน เป็นสังคมฐานานุกรม และเป็นรหัสกายของพระคริสต์ พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว กอปรด้วยธาตุปัจจัยซ้อน คือส่วนที่เป็นของมนุษย์และเป็นของพระเจ้า นี่คือธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร ซึ่งความเชื่อเท่านั้นจะสามารถรับได้

780พระศาสนจักรในโลกนี้คือศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอด เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าและมนุษย์