หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. การพิพากษาครั้งสุดท้าย

1038การกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายทั้งหลาย ทั้ง "ผู้ชอบธรรมและคนบาป" (กจ.24:15)จะเกิดขึ้นก่อนการพิพากษาครั้งสุดท้าย จะเป็น "เวลาที่ผู้ซึ่งนอนอยู่ในหลุมฝังศพจะลุกออกมา เมื่อได้ยินเสียงเรียกของบุตรแห่งมนุษย์ เขาทั้งหลายที่ได้กระทำความดีจะฟื้นขึ้นสู่ชีวิต ส่วนผู้ที่ได้กระทำชั่วจะฟื้นขึ้นสู่โทษนรก" (ยน.5:28-29) เมื่อนั้นพระคริสต์ "จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย แล้วพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร ส่วนผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร" (มธ.25:31,32,46)

1039ต่อพระพักตร์พระคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์แห่งสัจธรรมนั้นเอง ซึ่งความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์แต่ละคนกับพระเจ้า จะถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลือกในที่สุด (เทียบ ยน.12:49) การพิพากษาครั้งสุดท้าย จะเผยให้เห็นกระทั่งผลสืบเนื่องสุดท้ายของสิ่งซึ่งแต่ละคนได้กระทำ ซึ่งเป็นความดีหรือได้ละเว้นเสีย มิได้ทำระหว่างชีวิตบนแผ่นดิน

ความชั่วทั้งหมดที่คนชั่วได้กระทำจะถูกบันทึกไว้ -และตัวเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้ ในวันซึ่ง "พระเจ้าจะไม่ทรงเงียบอยู่" (สดด.50:3) พระองค์จะหันพระพักตร์ไปทางคนชั่ว และตรัสว่า "เราไดัจัดวางคนยากจนที่ต่ำต้อยของเราไว้บนแผ่นดิน เพื่อท่านทั้งหลาย เราผู้เป็นหัวหน้าของพวกเขา เรานั่งอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์เบื้องขวาพระบิดา- แต่บนแผ่นดิน พวกเขาซึ่งเปรียบเสมือนอวัยวะของเรากำลังหิวโหย หากท่านได้ให้แก่อวัยวะของเรา สิ่งที่ท่านได้ให้ก็คงจะมาถึงศีรษะ ตอนที่เราได้จัดวางคนยากจนที่ต่ำต้อยของเราไว้บนแผ่นดินนั้น เราได้แต่งตั้งให้พวกเขาเป็นตัวแทนของท่าน เพื่อนำเอากิจการกุศลของท่านมาไว้ในคลังของเรา : แต่ท่านมิได้นำสิ่งใดมาวางไว้ในมือของเขาเลย ด้วยเหตุนี้ พวกท่านจึงไม่มีสมบัติอะไรเลยที่นำมาฝากไว้กับเรา" (น.ออกัสติน Sermo 18,4,4: PL 38,130-131; เทียบ สดด.50:3)

1040การพิพากษาครั้งสุดท้ายจะมาถึง เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาในโรจนาการ พระบิดาเท่านั้นทรงทราบวันและเวลา พระบิดาเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะมาถึงเมื่อไร โดยอาศัยองค์พระ-บุตร พระเยซูคริสตเจ้า พระบิดาจะทรงกล่าวพระวาจาขั้นเด็ดขาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยตลอด  เราจะได้รู้ถึงความหมายอันติมะของกิจการสร้างโลกทั้งหมด และระบบแห่งความรอดทั้งกระบวนการ และเราจะเข้าใจถึงหนทางอันน่าชม ซึ่งพระญาณที่อาทรทรงใช้เพื่อนำทุกสิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันสูงสุด  การพิพากษาครั้งสุดท้าย จะเผยให้เห็นว่าความเที่ยงธรรมของพระเจ้านั้น จะมีชัยเหนือความอยุติธรรมทั้งปวง ที่สิ่งสร้างของพระองค์ได้กระทำไว้ และความรักของพระองค์นั้นทรงพลังยิ่งกว่าความตาย (เทียบ พซม.8:6)

1041สารจากการพิพากษาครั้งสุดท้าย เรียกร้องให้มีการกลับใจในระหว่างที่พระเจ้ายังประทาน "เวลาอันชอบ เวลาแห่งความรอด" แก่มนุษย์ทั้งหลายอยู่ (2คร.6:2) สารนี้เป็นแรงบันดาลใจให้มีความกลัวเกรงแบบศักดิ์สิทธิ์ต่อพระเจ้า เป็นการระดมคนให้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า สารนี้ประกาศถึง "ความหวังอันก่อให้เกิดความสุข" (ทต.2:13) จากการเสด็จกลับมาของพระเยซูผู้เป็นเจ้า ซึ่ง "จะเสด็จมาเพื่อได้รับการถวายสิริมงคลในบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และได้รับการนิยมยกย่องในทุกคนที่ได้มีความเชื่อ" (2ธส.1:10)