หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

802"พระคริสตเยซูทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เพื่อไถ่กู้เราจากอธรรมทั้งปวง ชำระประชากรให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเป็นประชากรของพระองค์ และเป็นผู้ปรารถนาจะทำแต่ความดี" (ทต.2:14)

803"ดังนั้น ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่ได้ทรงเลือกสรรไว้ เป็นสมณราชตระกูล เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า" (1ปต.2:9)

804เราเข้าสู่การเป็นประชากรของพระเจ้า ด้วยความเชื่อและโดยอาศัยศีลล้างบาป "มนุษย์ทุกคนได้รับเรียกให้มามีส่วนร่วมในประชากรของพระเจ้า" (พระศาสนจักร ข้อ 13) เพื่อว่าในพระคริสต์ "มนุษย์ทั้งหลายจะได้ประกอบกันขึ้นเป็นครอบครัวเดียว และประชากรเดียวของพระเจ้า" (งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร ข้อ 1)

805พระศาสนจักรคือพระกายของพระคริสต์      อาศัยพระจิตและการปฏิบัติงานของพระองค์ในศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะศีลมหาสนิท พระคริสต์ผู้สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนชีพแล้ว ก็ทรงจัดตั้งชุมชนผู้มีความเชื่อทั้งหลายขึ้นมาให้เป็นประดุจพระกายของพระองค์

806ในเอกภาพแห่งพระกายนั้น มีความหลากหลายอยู่ในบรรดาสมาชิกและตำแหน่งที่สมาชิกทุกคนผูกพันต่อกันและกัน โดยเฉพาะผู้ที่ทนทุกข์ทรมาน ยากจน และถูกเบียดเบียน

807พระศาสนจักรคือพระกายนั้น ซึ่งมีพระคริสต์เป็น "ศีรษะ" พระศาสนจักรมีชีวิตอยู่ด้วยพระคริสต์ ในพระคริสต์และเพื่อพระคริสต์ พระคริสต์ทรงชีวิตอยู่กับพระศาสนจักรและในพระศาสนจักร

808พระศาสนจักรคือเจ้าสาวของพระคริสต์ พระองค์ทรงรักพระศาสนจักร  และทรงมอบองค์เพื่อพระศาสนจักร พระองค์ได้ทรงชำระพระศาสนจักรให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ได้ทรงทำให้พระศาสนจักรเป็นมารดาที่อุดมสมบูรณ์แห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้า

809พระศาสนจักรคือวิหารแห่งพระจิต พระจิตเป็นเสมือนวิญญาณแห่งพระรหัสกาย บ่อเกิดแห่งชีวิต แห่งเอกภาพในความหลากหลาย และบ่อเกิดแห่งความมั่งคั่งในพระคุณและพระพรพิเศษมากมาย

810"ดังนี้ พระศาสนจักรสากลจึงปรากฏเป็นประดุจ "ประชากรที่ได้รับเอกภาพแห่งตนมาจากเอกภาพแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระจิต" (พระศาสนจักร ข้อ 4)