หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 5สหพันธ์นักบุญ

946หลังจากได้ประกาศยืนยัน "พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์คาทอลิก" แล้ว "บทสัญลักษณ์อัคร-สาวกก็เสริมด้วยคำว่า "สหพันธ์นักบุญ" ความข้อนี้ เรียกได้ว่า เป็นการอธิบายความในข้อก่อนหน้านี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น "พระศาสนจักรนั้นคืออะไรเล่า หากมิใช่การมาชุมนุมกันของบรรดานักบุญทั้งหลาย" (Nicetas, Expl. symb. 10 : PL 52,871B) สหพันธ์นักบุญก็คือพระ-ศาสนจักรนั้นเอง

947"ในเมื่อผู้มีความเชื่อทุกคนรวมกันเข้าเป็นกายเดียวกัน คุณประโยชน์ของกลุ่มหนึ่งก็สื่อต่อไปยังกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น จึงควรเชื่อได้ว่ามีสหพันธ์คุณประโยชน์อยู่ในพระศาสนจักร แต่สมาชิกที่สำคัญที่สุดก็คือพระคริสต์ ในเมื่อพระองค์เป็นศีรษะ...   ด้วยเหตุนี้ คุณประโยชน์แห่งพระคริสต์จึงสื่อออกไปยังสมาชิกทุกคน และการสื่อคุณประโยชน์ดังกล่าว ก็กระทำโดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร" (น.โทมัส อไควนัส Symb.10) "ในเมื่อพระศาสนจักรนี้ปกครองโดยพระจิตองค์เดียวกัน คุณประโยชน์ทั้งหมดที่พระศาสนจักรได้รับ ย่อมกลายเป็นกองทุนของส่วนรวมอย่างแน่นอน" (คำสอนโรมัน I,10,24)

948ดังนั้น คำว่า "สหพันธ์นักบุญ" จึงมีความหมายสองประการ ซึ่งผูกพันกันอยู่อย่างใกล้ชิด คือ "สหพันธ์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์" และ "สหพันธ์ระหว่างบุคคลศักดิ์สิทธิ์"

Sancta sanctis (สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์) เป็นถ้อยคำซึ่งผู้ประกอบพิธีประกาศในพิธีกรรมส่วนใหญ่ของพระศาสนจักรภาคตะวันออก เมื่อถึงภาคยกถวายของประทานอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนการแจกศีลมหาสนิท   บรรดาสัตบุรุษได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ เพื่อเจริญเติบโตขึ้นในความสนิทสัมพันธ์กับพระจิต และสื่อความสนิทสัมพันธ์นั้นต่อไปยังชาวโลก