หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรา 12"ข้าพเจ้าเชื่อถึงชีวิตนิรันดร์"

1020คริสตชนที่รวมเอาความตายของตนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู มองความตายว่าเป็นการเข้าหาพระองค์ และเป็นการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร เมื่อพระศาสนจักร กล่าวถ้อยคำของพระคริสต์ ซึ่งเป็นการยกโทษและให้อภัยบาป เป็นครั้งสุดท้าย สำหรับคริสตชนที่กำลังจะสิ้นใจ และได้ประทับตราบุคคลผู้นั้นด้วยการเจิมน้ำมันที่ให้พลัง และได้มอบพระคริสต์แก่เขาใน "ศีลเสบียง" เพื่อเป็นอาหารสำหรับการเดินทางนั้นพระศาสนจักรได้พูดกับเขาอย่างนุ่มนวลด้วยความมั่นใจว่า

จากโลกนี้ไปเถิด วิญญาณคริสตชน ในพระนามของพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ผู้ได้สร้างเจ้าขึ้นมาในพระนามพระคริสตเยซู พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ผู้ได้ทรงรับทรมานเพื่อเห็นแก่เจ้า ในพระนามของพระจิตซึ่งหลั่งลงมาในตัวเจ้า

จงเข้าประจำที่ของเจ้าเถิดในวันนี้    ในสันติสุขและกำหนดถิ่นฐานของเจ้าไว้กับพระเจ้าในนครสิโอนอันศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับพระนางพรหมจารีมารีอา  พระมารดาของพระเจ้า  ร่วมกับนักบุญยอแซฟ เทวดา และนักบุญทั้งหลายของพระเจ้า

จงกลับไปหาพระผู้สร้างของเจ้า ผู้ได้สร้างเจ้าขึ้นมาด้วยธุลีดิน ในขณะที่วิญญาณออกจากกายของเจ้านั้น ขอให้พระแม่มารีอา เทวดาและนักบุญทั้งหลาย จงรีบมารับเจ้า ขอให้เจ้าสามารถมองเห็นพระผู้ไถ่ของเจ้าอยู่ต่อหน้าอย่างเต็มตา (OCF, Prayer of Commendation)