หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

866พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว มีองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว ยืนยันความเชื่อหนึ่งเดียว เกิดจากศีลล้างบาปหนึ่งเดียว รวมเข้าเป็นกายเดียว มีชีวิตชีวาขึ้นมาโดยอาศัยพระจิตองค์เดียว มุ่งในความหวังหนึ่งเดียว (เทียบ อฟ.4:3-5) ซึ่งเมื่อถึงที่สุดแล้ว ก็จะมีชัยเหนือการแตกแยกทั้งปวง

867พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคือผู้สร้างพระศาสนจักร  พระคริสต์คู่สมรสของพระศาสนจักร  ได้มอบพระองค์เพื่อพระศาสนจักร  เพื่อให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ พระจิตศักดิ์สิทธิภาพโปรดให้พระศาสนจักรมีชีวิตชีวา  แม้จะรวมเอาคนบาปไว้เป็นจำนวนมาก แต่พระศาสนจักรก็ยังเป็น "ผู้ไร้บาป ซึ่งประกอบขึ้นด้วยคนบาป" ศักดิ์สิทธิภาพของพระศาสนจักรส่องแสงอยู่ในตัวนักบุญทั้งหลาย ในพระนางมารีอา พระศาสนจักรก็เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอยู่แล้ว

868พระศาสนจักรเป็นสากล พระศาสนจักรประกาศสมบูรณภาพแห่งความเชื่อ พระศาสนจักรมีอยู่ในตนและเป็นผู้บริหารบูรณภาพของหนทางแห่งความรอด   พระศาสนจักรถูกส่งมายังประชากรทั้งหลาย พระศาสนจักรพูดกับมนุษย์ทุกคน ครอบคลุมทุกกาลเวลา "พระศาสนจักรเป็นธรรมทูต โดยธรรมชาติของพระศาสนจักรเอง" (งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร ข้อ 2)

869พระศาสนจักรสืบจากอัครสาวก พระศาสนจักรสร้างอยู่บนฐานศิลาที่คงทนยืนนาน คือ "อัครสาวกทั้งสิบสองคนขององค์พระชุมพา" (วว.21:14) พระศาสนจักรถูกทำลายมิได้ (เทียบมธ.16:18) พระศาสนจักรยึดมั่นอยู่ในสัจธรรมอย่างไม่มีวันผิดพลาด พระคริสต์ทรงปกครองพระศาสนจักรโดยนักบุญเปโตรและอัครสาวกคนอื่นๆ ซึ่งยังคงอยู่ในตัวทายาทของพวกเขาอันได้แก่สมเด็จพระสันตะปาปาและคณะพระสังฆราชถ

870"พระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสต์ ซึ่งเราประกาศยืนยันใน "สัญลักษณ์แห่งอัครสาวก" ว่าเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบจากอัครสาวกนั้น... อยู่ในพระศาสนจักรคาทอลิกนั้นเอง ซึ่งปกครองโดยผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตรและพระสังฆราชทั้งหลาย ซึ่งสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สืบตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากในเรื่องการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องของสัจธรรม ที่มีอยู่นอกโครงสร้างของพระศาสนจักรนั้น" (พระศาสนจักร ข้อ 8)