หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

984บท  "ข้าพเจ้าเชื่อ" เป็นการเชื่อมโยง "การยกบาป" เข้ากับการประกาศยืนยันความเชื่อถึงพระจิตเจ้า จริงแท้ พระคริสต์ผู้ฟื้นคืนชีพ ได้ทรงมอบอำนาจในการอภัยบาปให้แก่บรรดาอัครสาวก ในตอนที่พระองค์ประทานพระจิตให้แก่พวกเขา

985ศีลล้างบาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการแรก  และประการสำคัญสำหรับการอภัยบาป  ศีลล้างบาปทำให้เราสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ผู้สิ้นพระชนม์  และทรงกลับคืนชีพ  และเป็นผู้ประทานพระจิตเจ้าแก่เรา

986จากน้ำพระทัยพระคริสต์ พระศาสนจักรได้รับอำนาจในการยกบาปของผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว และพระศาสนจักรใช้อำนาจนี้   โดยอาศัยพระสังฆราชและพระสงฆ์ทั้งหลายในสภาพปกติในศีลอภัยบาป

987"ในการยกบาป พระสงฆ์และศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงเครื่องมือ ซึ่งพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียว ผู้ประสิทธิ์ประสาทและแจกจ่ายความรอดแก่เราทั้งหลาย ทรงยินดีที่จะใช้เพื่อลบความชั่วช้าของเรา และประทานพระหรรษทานแห่งความชอบธรรมแก่เรา" (คำสอนโรมัน I,11,6)