หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. สวรรค์

1023เขาทั้งหลายที่ตายในพระหรรษทาน และในความเป็นมิตรกับพระเจ้า  และได้รับการชำระจนบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แล้ว จะได้มีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ตลอดกาล พวกเขาจะคล้ายคลึงกับพระเจ้าอยู่ตลอดไป เพราะพวกเขามองเห็นพระองค์ "อย่างที่ทรงเป็น" (1ยน.3:2) ต่อหน้าต่อตา

ด้วยอำนาจหน้าที่ของเราที่สืบเนื่องมาจากอัครสาวก  เรากำหนดว่า -ตามข้อบัญญัติทั่วไปของพระเจ้า    วิญญาณของนักบุญทั้งหลายและของสัตบุรุษอื่นๆ ทั้งปวง   ซึ่งตายหลังจากได้รับศีลล้างบาปอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์แล้ว และไม่มีอะไรจะต้องชำระให้บริสุทธิ์อีกหลังจากถึงแก่ความตายแล้ว หรือมิฉะนั้น หากยังมีอะไรอยู่ในอดีตหรือในปัจจุบันที่จะต้องชำระอีกหลังจากตายไป ก็ได้ชำระให้เสร็จสิ้นไปแล้ว แม้ก่อนที่กายจะกลับคืนชีพและก่อนการพิพากษาประมวลพร้อม และที่เป็นดังนี้ตั้งแต่องค์พระเป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอด คือพระเยซูคริสตเจ้า ได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต จะได้อยู่ในอาณาจักรสวรรค์และอยู่ในสวนสวรรค์ร่วมกับพระคริสต์ เป็นที่ยอมรับให้เข้าอยู่ในสังคมของเหล่าเทพนิกรผู้ศักดิ์สิทธิ์    นับตั้งแต่มหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นต้นมา วิญญาณเหล่านี้ได้เห็นและเห็นแก่นแท้ของพระเจ้า ด้วยการมองจากญาณภายใน และแม้กระทั่งเห็นต่อหน้าต่อตา โดยไม่ต้องมีสิ่งสร้างอื่นใดมาเป็นสื่อกลางอีกด้วย (DS 1000)

1024ชีวิตอันสมบูรณ์พร้อมร่วมกับพระตรีเอกภาพ การสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตและความรักกับพระตรีเอกภาพ กับพระนางพรหมจารีมารีอา กับเทวดาและบุญราศีทั้งหลายนี้ เรียกว่า "สวรรค์"  สวรรค์คือจุดจบสุดท้าย และความสำเร็จเป็นจริงแห่งความใฝ่ฝันอันลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ เป็นสภาพความสุขสุดยอดและเด็ดขาดแน่นอน

1025มีชีวิตอยู่ในสวรรค์ คือ "อยู่กับพระคริสตเจ้า" (ฟป.1:23; เทียบ ยน.14:3; 1ทธ.4:17)   ผู้ได้รับเลือกสรร มีชีวิตอยู่ "ในพระองค์" ณ ที่นั้น พวกเขารักษาไว้ หรือดียิ่งกว่านั้น  พวกเขาได้พบเอกลักษณ์ที่แท้จริงของตนเอง -ชื่อเฉพาะของตนเอง (เทียบ วว.2:17)

เนื่องจากว่า ชีวิตคือการได้อยู่กับพระคริสต์ ที่ใดที่พระคริสต์ประทับอยู่ ที่นั่นมีชีวิต ที่นั่นคือพระอาณาจักร

1026อาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้าได้ทรง "เปิด" สวรรค์ให้เรา ชีวิตของผู้มีบุญทั้งหลายอยู่ที่การได้รับผลอย่างสมบูรณ์เต็มที่ จากการไถ่กู้ซึ่งปฏิบัติสำเร็จไปโดยพระคริสต์  ผู้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายที่ได้เชื่อในพระองค์ และยังคงซื่อสัตย์ต่อน้ำพระทัยของพระองค์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโรจนาการของพระองค์ ณ เมืองสวรรค์ สวรรค์คือชุมชนอันบรมสุขของทุกคนที่รวมอยู่กับพระคริสต์อย่างแท้จริง

1027ธรรมล้ำลึกแห่งความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวอย่างบรมสุขกับพระเจ้า และกับทุกผู้ทุกคนที่รวมกันอยู่ในพระคริสต์นี้ สูงเกินความเข้าใจและการวาดภาพใดๆ ขึ้นในใจพระคัมภีร์พูดให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอาศัยภาพพจน์ ชีวิต ความสว่าง สันติสุข งานเลี้ยงวันสมรส เหล้าองุ่นแห่งพระอาณาจักร เคหาของพระบิดา เยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ สวนสวรรค์ "สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น และหูไม่เคยได้ยิน และจิตใจของมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์" (1คร.2:9)

1028เพราะพระเจ้าทรงอยู่ในวิสัยโพ้นธรรมชาตินี้เอง มนุษย์จึงจะมองเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นได้ก็ต่อเมื่อทรงเผยแสดงธรรมล้ำลึกของพระองค์เอง  ให้มนุษย์ได้พิศเพ่งโดยตรง และพระองค์ประทานสมรรถนะอันนี้แก่เขา การพิศเพ่งเล็งเห็นพระเจ้าในพระสิริ-โรจนาบนสรวงสวรรค์นี้ พระศาสนจักรเรียกว่า "ภาพนิมิตแห่งความบรมสุข"

สิริโรจนาและความสุขของเจ้าจะไม่มากมายได้อย่างไร ในการได้รับอนุญาตให้มองเห็นพระเจ้า ได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมในความชื่นชมยินดีแห่งความรอดและความสว่างนิรันดร อยู่กับพระคริสต์ผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของเจ้า   ได้เสวยอาณาจักรสวรรค์  ร่วมอยู่กับบรรดาผู้ชอบธรรมและมิตรสหายของพระเจ้า ในความชื่นชมยินดีแห่งอมตภาพที่ได้รับมา (น.ซีเบรียน Ep.58,10,1: CSEL 3/2,665)

1029ในโรจนาการแห่งสวรรค์ชั้นฟ้า ผู้มีบุญทั้งหลายยังคงปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสืบต่อไปด้วยความยินดี ในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์คนอื่นๆ และสิ่งสร้างทั้งมวล ผู้มีบุญเหล่านี้ครองสวรรค์ร่วมกับพระคริสต์อยู่แล้ว ร่วมกับพระองค์ "พวกเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์" (วว.22:5)