หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. ความสนิทสัมพันธ์ของพระศาสนจักรในสวรรค์และบนแผ่นดิน

954สถานภาพทั้งสามของพระศาสนจักร "ในระหว่างการรอคอยให้พระเยซูผู้เป็นเจ้าเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ แวดล้อมด้วยเหล่านิกรเทวดา และทุกสิ่งนอบน้อมต่อพระองค์ เมื่อได้ทรงทำลายความตายแล้ว บางคนในบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ก็ยังจาริกอยู่บนแผ่นดินต่อไป บางคนเมื่อได้จบสิ้นชีวิตลงแล้ว ยังชำระตนให้บริสุทธิ์อยู่ บางคนในที่สุดก็ได้เข้าสู่โรจนการ พิศเพ่งเล็งเห็นพระเจ้า   "ในแสงสว่างอันเจิดจ้า อย่างที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล" (พระศาสนจักร ข้อ 49 เทียบ มธ.25:31; 1คร.15:26-27)

อย่างไรก็ตาม เราทุกคน -ในระดับต่างๆ กัน และภายใต้รูปแบบต่างๆ หลากหลาย เราร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในความรักแบบเดียวกันต่อพระเจ้า และต่อเพื่อนมนุษย์    ขับร้องเพลงสดุดีแห่งโรจนาการแบบเดียวกันถวายพระเจ้าของเรา จริงแท้ ทุกคนที่มาจากพระคริสต์และมีพระจิตของพระองค์อยู่ ประกอบกันขึ้นเป็นพระศาสนจักรหนึ่งเดียว   และยึดมั่นในกันและกันเป็นมวลรวมทั้งหมดอยู่ในพระคริสต์ (พระศาสนจักร ข้อ 49; เทียบ อฟ.4:16)

955"ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของบุคคลทั้งหลายที่ยังเดินทางอยู่กับพี่น้อง ซึ่งได้หลับไปในสันติของพระคริสต์ มิได้มีสภาพขาดตอนเลยแม้แต่น้อย    ตรงข้าม -ตามความเชื่ออย่างมั่นคงของพระศาสนจักร- ความสัมพันธ์อันนี้กลับได้รับพลังเสริมจากการแลกเปลี่ยนสมบัติฝ่ายจิต" (พระศาสนจักร ข้อ 49)

956การวิงวอนแทนของนักบุญทั้งหลาย "เมื่อได้ติดต่อผูกพันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระคริสต์เช่นนี้แล้ว   บรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์ก็มีส่วนช่วยทำให้พระศาสนจักรมั่นคงอย่างหนักแน่นในศักดิ์สิทธิภาพ... นักบุญทั้งหลายมิได้หยุดยั้งที่จะวิงวอนเพื่อเราต่อพระบิดา โดยถวายผลบุญกุศลทั้งหมดที่เขาได้สร้างสมไว้บนแผ่นดิน โดยอาศัยองค์สื่อกลางหนึ่งเดียวของพระเจ้าและมนุษย์ คือองค์พระเยซูคริสตเจ้า... ดังนี้ ความห่วงใยฉันพี่น้องของบรรดานักบุญ จึงมีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างมากสำหรับความทุพพลภาพของตัวเรา" (พระศาสนจักร ข้อ 49 เทียบ  1ทธ.2:5)

อย่าร้องไห้ไปเลย ผมจะมีประโยชน์สำหรับพี่ได้มากกว่าหลังจากที่ผมตายไปแล้ว

และผมจะช่วยพี่อย่างได้ผลมากกว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่ (น.ดอมินิก)

ฉันจะใช้เวลาในสวรรค์เพื่อทำความดีให้แก่แผ่นดิน (น.เทเรซา)

957ความสนิทสัมพันธ์กับบรรดานักบุญ "เรามิได้ให้ความเคารพต่อความทรงจำรำลึกถึงผู้ที่อยู่ในสวรรค์ ในฐานะที่บุคคลเหล่านั้นเป็นแบบฉบับอันดีงามเท่านั้น แต่เราแสวงหายิ่งกว่าเป็นอันมาก ในอันที่จะเสริมพลังความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรทั้งหมดในพระจิต ทั้งนี้โดยอาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญความรักฉันพี่น้อง    เนื่องจากว่า ในทำนองเดียวกับที่ความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว ระหว่างคริสตชนทั้งหลายบนแผ่นดิน  ทำให้เราใกล้ชิดพระคริสต์มากขึ้น ความสนิทสัมพันธ์กับบรรดานักบุญ ก็ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ซึ่งจากพระคริสต์นั้นเอง ที่พระหรรษทานทุกประการและชีวิตแห่งประชากรพระเจ้าหลั่งไหลออกมา ในฐานะที่ทรงเป็นหัวหน้าของพวกเขา" (พระศาสนจักร ข้อ 50 เทียบ อฟ.4:1-6)

พระคริสต์นั้น เรานมัสการบูชาพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า   ส่วนมรณสักขีนั้น เรารักพวกเขาในฐานะที่เขาเป็นสานุศิษย์และผู้เลียนแบบพระเยซูเจ้า และนี่เป็นสิ่งถูกต้อง เพราะความเลื่อมใสศรัทธาอันหาที่เปรียบมิได้ ที่เขามีต่อผู้เป็นราชาและศาสดาของพวกเขา เราก็เช่นกัน ขอให้เราได้เป็นเพื่อนและสานุศิษย์ร่วมกับพวกเขาด้วยเถิด (Martyrium Polycarpi 17: AF II/3,396)

958การสนิทสัมพันธ์กับผู้ตาย "เมื่อยอมรับตั้งแต่ต้นแล้ว ในเรื่องของความสนิทสัมพันธ์ที่มีอยู่ภายในพระรหัสกายของพระเยซูคริสตเจ้า  พระศาสนจักร อันมีสมาชิกซึ่งจาริกอยู่บนแผ่นดินเป็นตัวแทน ได้แวดล้อมความทรงจำรำลึกถึงผู้ตายไว้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า นับตั้งแต่ยุคแรกๆ แห่งคริสตศาสนา โดยเสนอเสียงสนับสนุนให้แก่ผู้ตายด้วย เนื่องจากว่า "ความคิดที่จะภาวนาเพื่อผู้ตาย เพื่อให้พวกเขาหลุดพ้นจากบาป เป็นความคิดที่ศักดิ์สิทธิ์และเลื่อมใสศรัทธา" (พระศาสนจักร ข้อ 50 เทียบ 2มคบ.12:45) คำภาวนาของเราสำหรับผู้ตาย   มิเพียงแต่จะช่วยเขาได้เท่านั้น แต่ยังทำให้การภาวนาวิงวอนของพวกเขาแทนเรามีประสิทธิผลอีกด้วย

959ในครอบครัวหนึ่งเดียวของพระเจ้า "เมื่อความรักต่อกันและกัน และการสรรเสริญสดุดีเป็นเสียงเดียว ถวายพระตรีเอกภาพ ทำให้เราสนิทสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราทุกคนผู้เป็นบุตรพระเจ้า ซึ่งรวมตัวกันเข้าเป็นครอบครัวเดียวในพระคริสต์ เราก็ได้ตอบสนองกระแสเรียกอันลึกซึ้งของพระศาสนจักรแล้ว" (พระศาสนจักร ข้อ 51 เทียบ ฮบ.3:6)