หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 2พระศาสนจักร - ประชากร พระกายทิพย์

พระวิหารแห่งพระจิต

1. พระศาสนจักร - ประชากรพระเจ้า

781"ในทุกยุคทุกสมัย ในความจริงและในทุกประเทศชาติ พระเจ้าทรงถือว่าบุคคลใดยำเกรงพระองค์ และบำเพ็ญปฏิบัติความชอบธรรม ย่อมเป็นที่โปรดปรานของพระองค์  กระนั้นก็ตาม พระองค์ก็ยังทรงพอพระทัยที่จะไม่ให้มนุษย์ได้รับความศักดิ์สิทธิ์และความรอด ในลักษณะที่แยกจากกัน โดยมิได้มีสิ่งผูกพันระหว่างกันแต่อย่างใด ตรงข้าม พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์เป็นประชากรที่รู้จักพระองค์ตามความจริง และรับใช้พระองค์ในความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงเลือกประชาชนชาวอิสราเอล เพื่อเป็นประชากรของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงทำพันธสัญญากับพวกเขา และทรงสั่งสอนมาตลอดทุกขั้นตอน... อย่างไรก็ดี ทั้งหมดนี้ก็เพียงเพื่อเตรียมการและวางรูปพันธสัญญาใหม่อันสมบูรณ์ครบครัน ซึ่งจะสรุปจบลงในพระคริสต์... เป็นพันธสัญญาใหม่ในพระโลหิตของพระองค์ โดยการตรัสเรียกประชากร ซึ่งมาจากชาวยิวและคนต่างศาสนา ให้มารวมตัวกันในเอกภาพ มิใช่ตามประสาเลือดเนื้อ แต่ในพระจิต" (พระศาสนจักร ข้อ 9 เทียบ กจ.10:35; 1คร.11:25)

ลักษณะเด่นแห่งประชากรของพระเจ้า

782ประชากรของพระเจ้ามีลักษณะเด่นที่ทำให้แตกต่างอย่างชัดเจน   จากการรวมกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทางด้านศาสนา ชาติพันธุ์ การเมือง หรือวัฒนธรรม ในประวัติศาสตร์ กล่าวคือ

๏ เป็นประชากรของพระเจ้า  พระเจ้านั้นมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของชนชาติใดเป็นพิเศษ แต่พระองค์ได้ทรงจัดหามาสำหรับพระองค์เอง  ซึ่งประชากรหนึ่ง กอปรด้วยเขาทั้งหลายผู้ซึ่งในอดีตไม่ใช่ประชากร แต่เป็น "เชื้อชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เป็นราชปุโรหิต เป็นประชาชาติศักดิ์สิทธิ์" (1ปต.2:9)

๏ การจะเข้ามาเป็นสมาชิกของประชากรนี้ได้ ไม่ใช่โดยกำเนิดทางกายภาพ แต่โดย "การกำเนิดจากเบื้องบน" "จากน้ำและพระจิต" (ยน.3:3-5) กล่าวคือโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสต์และศีลล้างบาป

๏ ประชากรดังกล่าวนี้มีหัวหน้า (ศีรษะ) คือพระเยซู พระคริสต์ (ผู้ได้รับเจิม พระ- เมสสิยาห์)  เนื่องจากการเจิมแบบเดียวกันนี้ คือพระจิต หลั่งลงมาจากศีรษะสู่ร่างกาย ประชากรนี้จึงเป็น "ประชากรแห่งพระเมสสิยาห์"

 "ภาวะเงื่อนไขแห่งประชากรนี้ คือศักดิ์ศรีแห่งเสรีภาพของพระผู้เป็นบุตรพระเจ้า ในหัวใจของพวกเขา เช่นเดียวกับในพระวิหาร เป็นที่พำนักของพระจิต"

๏ "ธรรมบัญญัติของพวกเขา คือบัญญัติใหม่ให้รักเหมือนที่พระคริสต์พระองค์เองทรงรักเรา" (เทียบ ยน.13:14) นี่คือบัญญัติ "ใหม่" ของพระจิต (รม.8:2 กท.5:25)

๏ พันธกิจของประชากรนี้ คือเป็นเกลือบนแผ่นดิน และแสงสว่างแห่งโลก (เทียบมธ. 5:13-16) ประชากรดังกล่าวนี้ประกอบกันขึ้นเป็นต้นอ่อนแห่งเอกภาพ ความหวัง และความรอด ที่งอกงามอย่างทรงพลัง สำหรับมนุษยชาติทั้งมวล

๏ สุดท้าย จุดหมายของประชากรดังกล่าว  ก็คือ "พระอาณาจักรของพระเจ้า  ซึ่งเริ่มขึ้นบนแผ่นดินโดยองค์พระเจ้าเอง เป็นอาณาจักรที่จักต้องขยายกว้างออกไปทุกที จนกระทั่ง เมื่อถึงกัลปวสาน ก็จะสำเร็จไปโดยองค์พระเจ้า" (พระศาสนจักร ข้อ 9.2)