หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1051มนุษย์แต่ละคน -ในวิญญาณอันอมตะของเขา- จะได้รับค่าตอบแทนนิรันดรในทันทีที่สิ้นชีวิต ในการพิพากษาเฉพาะตนโดยพระคริสต์ ผู้พิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

1052"เราเชื่อว่าวิญญาณของทุกคนที่ตายในพระหรรษทานของพระคริสต์ เป็นประชากรของพระเจ้าในชีวิตโพ้นความตาย  ในวันกลับคืนชีพ ความตายจะพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง  อันเป็นวันที่วิญญาณทั้งหลายเหล่านี้จะได้รวมเข้ากับกายของตน" (CPG 28)

1053"เราเชื่อว่าฝูงชนจำนวนมากมายที่ชุมนุมกันอยู่รอบองค์พระเยซู และพระแม่มารีอาในสรวงสวรรค์นั้น ประกอบกันขึ้นเป็นพระศาสนจักรแห่งสวรรค์ ซึ่งในความบรมสุขอันนิรันดรเขาเหล่านั้นได้เห็นพระเจ้าอย่างที่ทรงเป็น และได้มีส่วนร่วมอีกด้วย -ในระดับต่างๆ กัน- กับเทพนิกรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในการปกครองของพระเจ้า ซึ่งดำเนินงานโดยพระคริสต์ในโรจนาการ โดยการวิงวอนแทนเพื่อเรา และช่วยเราในยามอ่อนแอ ด้วยความห่วงใยฉันพี่น้องของพวกเขา (CPG 29)

1054บุคคลทั้งหลายที่ตายในพระหรรษทานและมิตรภาพของพระเจ้า แต่ยังชำระตนให้บริสุทธิ์ไม่เพียงพอ แม้จะมั่นใจว่าจะได้รับความรอดนิรันดร์ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ยังต้องรับทรมานเพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้มาซึ่งศักดิ์สิทธิภาพอันจำเป็นแก่การเข้าสู่ความชื่นชมยินดีของพระเจ้า

1055จากการรวมตัวกันเป็น "สหพันธ์นักบุญ" พระศาสนจักรฝากฝังผู้ตายไว้ในพระเมตตาของพระเจ้า และถวายผลบุญเป็นคะแนนเสียงเพื่อช่วยพวกเขา โดยเฉพาะในการถวายบูชามิสซาอุทิศแด่ผู้ตาย

1056ตามแบบฉบับของพระคริสต์ พระศาสนจักรเตือนสัตบุรุษทั้งหลายให้นึกถึง  "ความเป็นจริงอันน่าเศร้าและน่าสังเวชของความตายนิรันดร" (GCD 69) ซึ่งเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "นรก"

1057โทษสำคัญของนรกอยู่ที่การถูกตัดขาดชั่วนิรันดร์จากพระเจ้า ซึ่งในพระเจ้าเท่านั้นที่มนุษย์สามารถมีชีวิตและความสุข ซึ่งมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีชีวิตและความสุขดังกล่าวนี้  อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ใฝ่ฝันถึง

1058พระศาสนจักรภาวนาเพื่อมิให้มีผู้ใดต้องพินาศไปเลย "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าต้องพลัดพรากไปจากพระองค์เลย "หากเป็นความจริงที่ว่า ไม่มีใครจะช่วยตนเองให้รอดได้ ก็เป็นความจริงเช่นกันที่ว่า "พระองค์มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น" (1ทธ.2:4) และสำหรับพระองค์ "ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้" (มธ.19:26)

1059"พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โรมันเชื่อและยืนยันอย่างหนักแน่นมั่นคงว่า ในวันพิพากษามนุษย์ทุกคนจะปรากฏตัวพร้อมกับกายของตนต่อหน้าศาลของพระคริสต์ เพื่อให้การเกี่ยวกับการกระทำของตน"

1060เมื่อสิ้นสุดกาลสมัย พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงสัมบูรณภาพ ในตอนนั้น ผู้ชอบธรรมจะครองราชย์พร้อมกับพระคริสต์ตลอดกาล ในพระสิริรุ่งโรจน์ทั้งกายและวิญญาณ และจักรวาล ฝ่ายวัตถุเองก็จะถูกเปลี่ยนไป ในวาระนั้น พระเจ้าจะทรงเป็น "ทุกสิ่งในทุกคน" (1คร.15:28) ในชีวิตนิรันดร