หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ชีวิตที่ถวายแล้ว

914"สภาพชีวิตซึ่งประกอบขึ้นจากการปฏิญาณตน ว่าจะถือตามคำแนะนำในพระวรสารนั้น แม้จะไม่เกี่ยวกับโครงสร้างแห่งฐานานุกรมของพระศาสนจักร แต่ถึงอย่างไร ก็ยังขึ้นอยู่โดยไม่มีข้อโต้แย้งกับชีวิตและศักดิ์สิทธิภาพของพระศาสนจักร" (พระศาสนจักร ข้อ 44.4)

คำแนะนำในพระวรสาร ชีวิตที่ถวายแล้ว

915คำแนะนำในพระวรสาร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมายหลายข้อ เป็นสิ่งที่เสนอไว้สำหรับสานุศิษย์ทุกคนของพระคริสต์ ความสมบูรณ์พร้อมแห่งความรักหรือเมตตาธรรม ซึ่งสัตบุรุษทุกคนได้รับเรียกให้เข้ามาปฏิบัตินั้น -สำหรับผู้ที่ตอบรับกระแสเรียกเข้าสู่ชีวิตที่ถวายแล้วอย่างอิสระ- ยังรวมเอาพันธะที่จะปฏิบัติบำเพ็ญความบริสุทธิ์ในชีวิตโสด เพื่อพระ-อาณาจักร และถือความยากจนและความนบนอบเชื่อฟังอีกด้วย การปฏิญาณตนว่าจะถือตามคำแนะนำเหล่านี้ ในสภาพชีวิตที่มั่นคง และเป็นที่ยอมรับของพระศาสนจักรนั้นเอง ที่เป็นลักษณะสำคัญของ "ชีวิตที่ถวายแล้ว" แด่พระเจ้า (เทียบ พระศาสนจักร ข้อ 42-43, การปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวช 1)

916สภาพของชีวิตผู้รับเจิมจึงปรากฏแต่นั้นมา ในฐานะเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้รู้จักการถวายตัว "ที่สนิทลึกซึ้งยิ่งขึ้น" อันมีรากฝังอยู่ในศีลล้างบาป และอุทิศตนแด่พระเจ้าโดยสิ้นเชิง (เทียบ การปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวช ข้อ 5) ในชีวิตที่ถวายแล้ว ผู้สัตย์ซื่อต่อพระคริสต์ -ภายใต้การดลใจของพระจิต- จะตั้งใจติดตามพระคริสต์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ถวายตนเองแด่พระเจ้าอันเป็นที่รักเหนือสิ่งอื่นใด และ -โดยการติดตามบำเพ็ญความสมบูรณ์พร้อมแห่งความรัก เพื่อรับใช้พระอาณาจักร- ก็จะได้เป็นเครื่องหมายแสดงและประกาศถึงโรจนาการแห่งโลกที่จะมาถึงภายในพระศาสนจักร (เทียบ CIC, can.573)

ต้นไม้ใหญ่ กิ่งก้านสาขามากมาย

917"เช่นเดียวกับต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขาอย่างชื่นชมเป็นจำนวนมาก ในเนื้อหาแห่งองค์พระ- ผู้เป็นเจ้า จากพืชพันธุ์เพียงเมล็ดเดียวที่พระเจ้าทรงหว่านไว้ ฉะนี้แหละ จึงเกิดการพัฒนารูปแบบหลากหลายของชีวิตโดดเดี่ยวหรือดำเนินอยู่ร่วมกัน ครอบครัวนักบวชต่างๆ ได้เข้ามาร่วมกันก็โดยอาศัยกองทุนฝ่ายจิตซึ่งได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ ทั้งแก่สมาชิกของครอบครัวเหล่านั้นเอง  และอำนวยประโยชน์สุขแด่พระกายของพระคริสต์โดยทั่วไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย" (พระศาสนจักร ข้อ 43)

918"นับตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของพระศาสนจักร มีบุรุษและสตรีหลายคนที่ปรารถนา    -โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำในพระวรสาร- ติดตามพระคริสต์อย่างอิสระยิ่งขึ้น และเลียนแบบพระองค์อย่างซื่อสัตย์ยิ่งกว่าเดิม  และซึ่ง -แต่ละคนในแบบของตนเอง- ดำเนินชีวิตที่ถวายแล้วแด่พระเจ้าหลายคนในหมู่บุคคลเหล่านี้ ภายใต้แรงดลใจจากพระจิต ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความโดดเดี่ยว หรือมิฉะนั้นก็ก่อตั้งครอบครัวนักพรต ซึ่งพระศาสนจักรรับไว้ด้วยความเต็มใจ และอนุมัติเห็นชอบด้วยอำนาจของพระศาสนจักร" (การปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวช ข้อ 1)

919พระสังฆราชจะพยายามเสมอที่จะพิเคราะห์แยกแยะความควรไม่ควร เมื่อมีการอุทิศถวายชีวิตครั้งใหม่ๆ ซึ่งพระจิตทรงมอบหมายให้แก่พระศาสนจักร การให้ความอนุมัติเห็นชอบแก่รูปแบบใหม่ๆ ของชีวิตที่ถวายแล้ว เป็นหน้าที่ของสันตะสำนัก (เทียบ CIC, can.605)

ชีวิตฤาษี

920โดยมิได้ปฏิญาณตนอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนเสมอไป ว่าจะถือตามคำแนะนำสามข้อในพระวรสาร บรรดาฤาษี "ในการถอนตัวออกไปจากโลกอย่างเข้มงวด ในความเงียบสงัดของการอยู่อย่างโดดเดี่ยว ในการภาวนาอย่างหมั่นเพียรสม่ำเสมอ และในการใช้โทษบาป ก็อุทิศชีวิตตนเพื่อการสรรเสริญสดุดีพระเจ้า และเพื่อความรอดของโลก" (CIC, can. 603.1)

921ฤาษีคือผู้ที่ชี้ให้ทุกคนมองเห็นสภาพภายในแห่งธรรมล้ำลึก แห่งพระศาสนจักรว่าความสนิทอย่างลึกซึ้งเป็นส่วนตัวกับพระคริสต์นั้นเป็นอย่างไร ชีวิตของฤาษีซึ่งเร้นเสียจากสายตาของมนุษย์ เป็นการเทศนาอย่างเงียบๆ ถึงองค์พระที่ตัวเขาได้มอบชีวิตให้ เพราะพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขา     นี่คือกระแสเรียกพิเศษให้ไปค้นพบโรจนาการแห่งองค์-พระผู้ทรงถูกตรึงกางเขน ณ ที่เปลี่ยว ในการต่อสู้ฝ่ายจิตนั้นเอง

พรหมจารีและแม่ม่ายที่ถวายตัว

922นับตั้งแต่ในยุคสมัยของอัครสาวก พรหมจารีชาวคริสต์ (เทียบ 1คร.7:34-36) และแม่ม่าย (เทียบ ยอห์น ปอล ชีวิตผู้รับเจิม ข้อ 7) ที่ได้รับเรียกจากพระเยซูเจ้า ให้มาผูกพันตนกับพระองค์ โดยเสรีภาพทางใจ ทางกาย และทางจิต ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ได้ตัดสินตกลงใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากพระศาสนจักร ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพถือพรหมจรรย์หรือความบริสุทธิ์ตลอดไป "เพื่อเห็นแก่พระอาณาจักรสวรรค์" (มธ.19:12)

923"เมื่อได้แสดงความตั้งใจอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะติดตามพระคริสต์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นแล้ว (พรหมจารีเท่านั้น) ก็ได้ถวายตนแด่พระเจ้า โดยพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลตามจารีตพิธีกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว     ได้เข้าพิธีสมรสอย่างล้ำลึกสุดที่มนุษย์จะเข้าใจได้กับพระคริสต์ ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า และอุทิศตนให้แก่การรับใช้พระศาสนจักร" (CIC, can. 604.1)  โดยจารีตพิธีอันสง่านี้ "พรหมจารีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายอุตรภาพแห่งความรักของพระศาสนจักรต่อพระคริสต์ เป็นภาพในอันตกาลแห่งเจ้าสาวผู้นั้นของสวรรค์และชีวิตอนาคต"

924"ใกล้เคียงกับรูปแบบอื่นๆ ของชีวิตที่ถวายแล้ว" ระเบียบคณะพรหมจารีสถาปนาสตรี ซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ (หรือนักพรตหญิง) ไว้ในการสวดภาวนา ทรมานตนใช้โทษบาป   รับใช้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ และปฏิบัติงานแพร่ธรรม ทั้งนี้ แล้วแต่สถานภาพและพระพรพิเศษที่เสนอให้มาแก่แต่ละคน  พรหมจารีที่ถวายตัวแล้ว  สามารถที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อรักษาความตั้งใจของตนไว้อย่างสัตย์ซื่อยิ่งขึ้น (เทียบ CIC, can. 604.2)

ชีวิตนักพรต

925เกิดในภาคตะวันออกของโลก ในศตวรรษแรกๆ แห่งคริสตศาสนา และดำเนินอยู่ในสถาบัน ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระศาสนจักรตามกฎหมายของพระศาสนจักร ชีวิตนักพรตนั้นแตกต่างจากรูปแบบอื่นๆ ของชีวิตที่ถวายแล้ว  โดยลักษณะของพิธีการ  การปฏิญาณตนต่อหน้าสาธารณชน ว่าจะถือตามคำแนะนำในพระวรสาร ชีวิตฉันพี่น้องที่ดำเนินอยู่ร่วมกัน และการเป็นประจักษ์พยานถึงความสนิทเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระคริสต์และพระศาสนจักร (เทียบ CIC, can. 607;573; สากลสัมพันธภาพ ข้อ 15)

926ชีวิตนักพรตขึ้นอยู่กับธรรมล้ำลึกแห่งพระศาสนจักร เป็นของประทานที่พระศาสนจักรได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และซึ่งพระศาสนจักรเสนอ -ในฐานะที่เป็นสภาพชีวิตอันมีเสถียรภาพมั่นคง- ให้แก่สัตบุรุษที่ได้รับกระแสเรียกจากพระเจ้า ให้มาปฏิญาณตนว่าจะถือตามคำแนะนำในพระวรสาร ดังนี้ พระศาสนจักรจึงสามารถสำแดงองค์พระคริสต์ในเวลาเดียวกัน ก็มองตนเองว่าเป็นเสมือนเจ้าสาวขององค์พระผู้ช่วยให้รอด ชีวิตนักพรตได้รับการเชิญให้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักของพระเจ้านั้นเอง ภายใต้รูปแบบต่างๆ กันในภาษาแห่งยุคสมัยของเรา

927นักพรตทุกคน ไม่ว่าจะได้รับการยกเว้นหรือไม่ มีตำแหน่งที่อยู่ในหมู่ผู้ให้ความร่วมมือแก่พระสังฆราชประจำสังฆมณฑล ในภาระเชิงอภิบาลของท่าน (เทียบ หน้าที่ของพระสังฆราชในการอภิบาลสัตบุรุษในพระศาสนจักร ข้อ 33-35; CIC, can.591) การตั้งรกรากและการขยายกิจการแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เรียกร้องต้องการการปรากฏอยู่ของชีวิตนักพรต ในทุกรูปแบบ นับตั้งแต่เริ่มประกาศพระวรสาร (เทียบ งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร ข้อ 18,40) "ประวัติศาสตร์ยืนยันเกียรติคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวนักบวช ในการแพร่พระจายความเชื่อ  และในการก่อรูปพระศาสนจักรใหม่ๆ นับตั้งแต่สถาบันนักพรตที่ใช้ชีวิตอยู่ในอารามในสมัยโบราณ และคณะนักพรตในยุคสมัยกลาง มาจนกระทั่งคณะนักพรตในยุคสมัยใหม่ของเรานี้" (พันธกิจองค์พระผู้ไถ่ ข้อ 69)

สถาบันฆราวาส

928"สถาบันฆราวาส เป็นสถาบันชีวิตที่ถวายแล้ว ของสัตบุรุษที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลก มุ่งบำเพ็ญความสมบูรณ์พร้อม ในด้านความรักหรือเมตตาธรรม และพยายามมีส่วนช่วยโดยเฉพาะจากภายใน ในการทำให้โลกมีศักดิ์สิทธิภาพ" (CIC, can. 710)

929จาก "การใช้ชีวิตที่ถวายแล้วอย่างสมบูรณ์และโดยตลอด เพื่อการก่อให้เกิดศักดิ์สิทธิภาพดังกล่าว" สมาชิกของสถาบันเหล่านี้มีส่วนร่วมอยู่ในภาระการแพร่พระวรสารของพระ-ศาสนจักร "ภายในโลกและเริ่มจากโลก" ซึ่งการปรากฏตัวอยู่ในโลกของเขาเหล่านี้ มี "ลักษณะเป็นดังเชื้อฟู" "การเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตคริสตชนของพวกเขา" มีเป้าหมาย อยู่ที่การ "จัดระเบียบความเป็นจริงฝ่ายโลกให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า และให้พลังแห่งพระวรสารซึมซาบเข้าไปในโลก" พวกเขายอมรับปฏิบัติตามคำแนะนำในพระวรสาร โดยมีข้อผูกมัดอย่างศักดิ์สิทธิ์และรักษาความสนิทสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียว และภราดรภาพระหว่างกันไว้ในลักษณะที่เหมาะสมแก่ "แบบวิธีแห่งชีวิตฆราวาส" ของพวกเขาโดยเฉพาะ (เทียบ CIC, can.713.2)

สมาคมชีวิตแพร่ธรรม

930เคียงข้างรูปแบบหลากหลายของชีวิตที่ถวายแล้ว "ยังมีสมาคมชีวิตแพร่ธรรม ซึ่งสมาชิกของสมาคมเหล่านี้ -โดยที่ไม่มีการปฏิญาณตนแบบนักพรต- ก็ติดตามจุดหมายในการแพร่ธรรมที่เป็นของสมาคมของพวกเขาโดยเฉพาะ และ -โดยการดำเนินชีวิตฉันพี่น้องร่วมกัน- ก็มุ่งบำเพ็ญความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องของความรักหรือเมตตาธรรม" โดยการถือตามธรรมนูญของพวกเขาอีกด้วย (เทียบ CIC, can.731.1,2)

การถวายตัวและพันธกิจ : ประกาศถึงพระมหากษัตริย์ที่กำลังเสด็จมา

931เมื่อได้มอบตัวแด่พระเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างสูงสุดดังนี้แล้ว บุคคลที่ได้ถวายตัวแด่พระองค์ตั้งแต่ในศีลล้างบาป ก็จะได้รับการยกถวายให้ศักดิ์สิทธิ์ และสนิทลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการรับใช้พระเจ้า และในการอุทิศตนเพื่อคุณประโยชน์ของพระศาสนจักร อาศัยสภาพการถวายตัวแด่พระเจ้านี้ พระศาสนจักรสำแดงให้เห็นพระคริสต์ และชี้ให้เห็นว่าพระจิตทรงปฏิบัติงานอยู่ในพระ-ศาสนจักรด้วยวิธีการอันน่าชื่นชมอย่างไร  บุคคลผู้ปฏิญาณตนว่าจะถือตามคำแนะนำในพระวรสาร จึงมีพันธกิจก่อนอื่นที่จะต้องดำเนินชีวิตตามที่ได้ถวายตนไว้นั้น "แต่เนื่องจากพวกเขาได้อุทิศตนเพื่อรับใช้พระศาสนจักร อาศัยอำนาจจากการถวายตัวของเขานั้นเอง บุคคลเหล่านั้นจึงมีพันธะที่จะต้องทำงานเป็นพิเศษในกิจการแพร่ธรรม ตามแบบวิธีเฉพาะของสถาบันของตน" (CIC, can. 783; เทียบ พันธกิจองค์พระผู้ไถ่ ข้อ 69)

932ภายในพระศาสนจักรซึ่งเสมือนศีลศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งชีวิตพระเจ้า   ชีวิตที่ถวายแล้วปรากฏเป็นประดุจเครื่องหมายพิเศษของธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้ การติดตามและเลียนแบบพระคริสต์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น สำแดงให้ชัดแจ้งยิ่งขึ้น ถึงความเปล่าประโยชน์ของตน คือการปรากฏตนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในพระทัยของพระคริสต์ ต่อหน้าชนร่วมสมัยของตน เพราะว่าบุคคลเหล่านั้น ซึ่งอยู่บนเส้นทาง "ที่แคบกว่า" กระตุ้นจิตใจของพี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยแบบของตน เป็นประจักษ์พยานอย่างเจิดจ้า  "โลกไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ และไม่อาจนำขึ้นถวายพระเป็นเจ้าได้เมื่ออยู่นอกจิตตารมณ์  "มหาบุญลาภ" (พระศาสนจักร ข้อ 31.2)

933ไม่ว่าการเป็นประจักษ์พยานนั้นจะกระทำโดยเปิดเผย เช่น ในสภาพนักพรต หรืออย่างเงียบๆ หรือแม้กระทั่งปกปิดเป็นความลับ การเสด็จมาของพระคริสต์ก็ยังคงเป็นบ่อเกิดและแสงตะวันรุ่งแห่งชีวิต สำหรับผู้ที่ได้ถวายตัวแล้วทุกคน

ในเมื่อประชากรพระเจ้าไม่มีนครถาวรอยู่บนแผ่นดินนี้ (สภาพนักพรต) สำหรับผู้มีความเชื่อทุกคน จึงแสดงถึงการปรากฏอยู่ -แม้ในศตวรรษนี้เอง- ของสมบัติในสวรรค์ เป็นพยานถึงชีวิตใหม่อันนิรันดร ซึ่งได้มาจากการไถ่กู้ของพระคริสต์ เป็นการประกาศถึงการกลับคืนชีพในอนาคต  และโรจนาการในสรวงสวรรค์ (พระศาสนจักร ข้อ 44.3)