หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 4ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ - พระฐานานุกรม

ฆราวาส ชีวิตที่ถวายแล้ว

871"ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ คือผู้ที่ -ในฐานะที่ได้ร่วมอยู่ในพระกายของพระคริสต์ โดยอาศัยศีลล้างบาปแล้ว ก็ประกอบกันขึ้นเป็นประชากรของพระเจ้า และเพราะเหตุนี้ เมื่อได้มีส่วนร่วมอยู่ตามแบบวิธีของตน กับตำแหน่งหน้าที่ของพระคริสต์ในฐานะสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์แล้ว ก็ได้รับเรียก -แต่ละคนตามสภาพเฉพาะของตน- ให้มาปฏิบัติพันธกิจซึ่งพระเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้แก่พระศาสนจักร เพื่อให้พระศาสนจักรกระทำให้สำเร็จไปในโลกนี้" (CIC, can.204.1 เทียบ พระศาสนจักร ข้อ 31)

872"ในหมู่ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ จากการที่พวกเขาได้เกิดใหม่แล้วในพระคริสต์ ในส่วนที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีและกิจกรรม   พวกเขาก็มีความเสมอภาพอย่างแท้จริง ซึ่งอาศัยความเสมอภาคดังกล่าว ทุกคนก็ร่วมใจทำงานเพื่อเชิดชูพระกายของพระคริสต์ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ แล้วแต่สภาพและหน้าที่เฉพาะของแต่ละคน" (CIC, can.208 เทียบ พระศาสนจักร ข้อ 32)

873ความแตกต่างซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้มีอยู่ ระหว่างสมาชิกทั้งหลายแห่งพระกายของพระองค์นั้นเอง ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเอกภาพและรับใช้พันธกิจของพระองค์ เนื่องจากว่า "ในพระศาสนจักรนั้น มีความหลากหลายแห่งศาสนบริการ  แต่มีเอกภาพในพันธกิจ พระคริสต์ได้ทรงมอบหมายภาระหน้าที่ในการสั่งสอน ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ และปกครองในพระนามและพระอำนาจของพระองค์ แก่บรรดาอัครสาวกและผู้สืบตำแหน่งต่อๆ มา แต่ฆราวาสทั้งหลาย ซึ่งทรงโปรดให้มีส่วนร่วมในภาระหน้าที่การเป็นสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ ของพระคริสต์นั้น ก็เข้ารับบทบาท -ภายในพระศาสนจักร และภายในโลก- ในสิ่งที่เป็นพันธกิจของประชากรทั้งหมดของพระเจ้า" (AA 2) สุดท้าย ยังมี "ผู้ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่กับทั้งสองประเภท (ฐานานุกรมและฆราวาส) และซึ่ง -โดยการปฏิญาณตนว่าจะถือตามคำแนะนำของพระวรสาร... ก็ได้ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้า และช่วยเหลือกิจการพันธกิจช่วยให้รอดของพระศาสนจักร ตามแบบวิธีของพวกเขาเอง" (CIC, can.207.2)