หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"อาแมน"

1061บทข้าพเจ้าเชื่อ เช่นเดียวกับหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ (เทียบ วว.22:21) จบลงด้วยคำภาษาฮีบรูว่า "อาแมน" เราจะพบคำนี้เสมอๆ ในตอนจบของบทภาวนาในพันธสัญญาใหม่เช่นเดียวกัน พระศาสนจักรก็จบบทภาวนาของพระศาสนจักรด้วยคำว่า "อาแมน"

1062ในภาษาฮีบรู คำว่า "อาแมน" เกี่ยวพันอยู่กับรากศัพท์เดียวกับคำว่า "เชื่อ" รากศัพท์นี้แสดงถึงความหนักแน่นมั่นคง ความเป็นที่เชื่อถือไว้ใจได้ ความสัตย์ซื่อ ดังนี้ เราจึงพอเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดคำว่า "อาแมน" จึงสามารถนำมากล่าวได้ ถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อเรา และความไว้วางใจของเราในพระองค์

1063ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ เราพบสำนวนว่า "พระเจ้าแห่งสัจจะ" แปลตามตัวอักษรว่า "พระเจ้าแห่งอาแมน" คือพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ "ผู้ใดก็ตามปรารถนาจะได้รับพรบนแผ่นดิน ก็จะขอรับพรจากพระเจ้าแห่งอาแมน" (อสย.65:16) พระเยซูเจ้าทรงใช้คำว่า "อาแมน" บ่อยครั้ง บางทีก็ใช้ในรูปซ้อน เพื่อเน้นความเชื่อถือได้แห่งคำสอนของพระองค์ และอำนาจของพระองค์ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ที่พระสัจจะของพระเจ้า

1064"อาแมน" สุดท้ายของบท "ข้าพเจ้าเชื่อ" จึงเป็นการกล่าวซ้ำและยืนยันสองคำแรกของบทนั้น คือ "ข้าพเจ้าเชื่อ" การเชื่อคือการกล่าว "อาแมน" แก่ถ้อยคำ คำมั่นสัญญา และบัญญัติของพระเจ้า คือการมอบความวางใจโดยสิ้นเชิงไว้ในองค์พระผู้เป็น "อาแมน" แห่งความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดและสัตย์ซื่อสมบูรณ์ ดังนั้น ชีวิตคริสตชนประจำวันจึงเป็นการกล่าว "อาแมน" ต่อคำ "ข้าพเจ้าเชื่อ" ในการยืนยันความเชื่อของเราเมื่อรับศีลล้างบาป

ขอให้ "สัญลักษณ์" ของเจ้าจงเป็นประดุจกระจกเงาสำหรับเจ้า  จงมองตัวเองในกระจกนั้น เพื่อดูว่าเจ้าเชื่อทุกสิ่งที่เจ้าประกาศว่าเชื่อหรือไม่ และจงปลาบปลื้มยินดีในความเชื่อของเจ้าทุกวันเถิด

1065พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์เอง ทรงเป็น "อาแมน" (วว.3:14) พระองค์ทรงเป็น "อาแมน"  ขั้นเด็ดขาดแห่งความรักของพระบิดาต่อเรา พระองค์ทรงรับ "อาแมน" ของเราต่อพระบิดาและทรงทำให้สำเร็จไป "จริงแท้ บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงในพระเยซู ด้วยเหตุนี้ เราจึงพูดคำว่า "อาแมน" "โดยทางพระองค์ เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า" (2คร.1:20)

อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า

ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ

พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์

ร่วมกับพระจิต

ตลอดนิรันดร.

อาแมน.