หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

973เมื่อกล่าวคำว่า "Fiat"  ในวันที่เทวทูตมาแจ้งสาร และในการยินยอมตอบรับธรรมล้ำลึกแห่งการรับธรรมชาติมนุษย์เป็นมนุษย์ของพระบุตรนั้น พระนางมารีอาก็ได้ให้ความร่วมมือแล้วแก่กิจการทั้งหมดที่องค์พระบุตรจักต้องทรงกระทำให้สำเร็จไป พระนางเป็นมารดาทุกแห่งที่พระบุตรทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด และเป็นศีรษะแห่งพระรหัสกาย

974พระนางมารีอาพรหมจารี เมื่อได้จบครรลองชีวิตของพระนางบนแผ่นดินแล้ว ก็ได้รับการยกทั้งกายและวิญญาณขึ้นสู่โรจนาการแห่งสรวงสวรรค์ ซึ่ง ณ ที่นั้น พระนางได้มีส่วนในโรจนาการแห่งการกลับคืนชีพขององค์พระบุตรอยู่แล้ว ระหว่างรอคอยการกลับคืนชีพของสมาชิกทั้งหมดแห่งพระกายของพระองค์ถ

975"เราเชื่อว่าพระมารดาผู้ศกัดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์ เอวาใหม่ มารดาของพระศาสนจักร ยังคงมีบทบาทเป็นมารดาสืบต่อไปในสวรรค์ ต่อสมาชิกทั้งหลายทั้งปวงของพระคริสต์" (CPG15)