หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. พระนางมารีอา - รูปบูชาในอันตกาลของพระศาสนจักร

972เมื่อได้พูดถึงพระศาสนจักร ตั้งแต่บ่อเกิด พันธกิจ และชะตาลิขิตของพระศาสนจักรมาแล้ว เราก็ไม่มีอะไรจะสรุปได้ดีเท่าหันสายตามายังพระแม่มารี เพื่อพิศเพ่งเล็งดูสิ่งที่พระ-ศาสนจักรเป็นอยู่ในองค์พระแม่ ในด้านธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร ใน "การจาริกแสวง-บุญของพระศาสนจักรด้วยความเชื่อ" และสิ่งซึ่งพระศาสนจักรจะเป็นในปิตุภูมิเมื่อจบสิ้นการเดินทางแล้ว   ซึ่ง ณ ที่นั้น "ในพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระตรีเอกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์และแบ่งแยกมิได้" "ในสหพันธ์ของนักบุญทั้งหลาย" (พระศาสนจักร ข้อ 69) บุคคลที่พระศาสนจักรเคารพในฐานะพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมารดาของพระศาสนจักรเองกำลังรอพระศาสนจักรอยู่

เช่นเดียวกับในสวรรค์ ซึ่งพระนางได้รับพระสิริโรจนาแล้วทั้งกายและวิญญาณ พระมารดาของพระเยซูก็ยังเป็นตัวแทนและเปิดฉากใหม่ของพระศาสนจักรในความสำเร็จแห่งยุคหน้า เช่นเดียวกัน บนแผ่นดิน ระหว่างรอวันที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมา พระนางก็ส่องแสงระยับประดุจเครื่องหมายแห่งความหวังที่มีหลักประกัน และความบรรเทาใจอยู่แล้ว ต่อหน้าประชากรพระเจ้าที่ยังจาริก-แสวงบุญอยู่ (พระศาสนจักร ข้อ 68 เทียบ 2ปต.3:10)