หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

960พระศาสนจักรคือ  "สหพันธ์นักบุญ" คำนี้ก่อนอื่นหมายถึง "สิ่งศักดิ์สิทธิ์"   และโดยเฉพาะศีลมหาสนิท ซึ่งอาศัยศีลมหาสนิทนี้ "เอกภาพของสัตบุรุษซึ่งรวมกันเข้าเป็นกายเดียวในพระคริสต์ ก็เป็นที่ประจักษ์และสำเร็จเป็นจริง" (พระศาสนจักร ข้อ 3)

961คำนี้ยังหมายถึงความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของ "บุคคลศักดิ์สิทธิ์" อีกด้วย ในพระคริสต์ ผู้ "สิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน" ในลักษณะที่ว่าสิ่งที่แต่ละคนกระทำหรือรับขานไว้ในพระคริสต์และเพื่อพระคริสต์ ก็จะบังเกิดผลสำหรับทุกคน

962"เราเชื่อในความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของสัตบุรุษทุกคน ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ ทุกคนที่เป็นผู้จาริกแสวงบุญอยู่บนแผ่นดิน ผู้ตายที่กำลังชำระตนให้บริสุทธิ์เรียบร้อย บุญราศีทั้งหลายในสวรรค์ ทุกคนรวมกันเข้าเป็นพระศาสนจักรเดียว และเราเชื่อว่าในความสนิทสัมพันธ์อันนั้น ความรักอันเปี่ยมด้วยกรุณาของพระเจ้า และนักบุญทั้งหลายของพระองค์ กำลังสดับฟังคำภาวนาวิงวอนของเราอยู่เสมอ" (CPG 30)