หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ย่อหน้าที่ 6พระนางมารีอา - พระมารดาพระคริสตเจ้า

 มารดาพระศาสนจักร

963หลังจากได้พูดถึงบทบาทของพระนางพรหมจารีมารีอา  ในธรรมล้ำลึกของพระคริสต์และพระจิตแล้ว เป็นการสมควรที่จะพิจารณา ณ บัดนี้ ถึงตำแหน่งของพระนางมารีอาในธรรมล้ำลึกแห่งพระศาสนจักร "จริงแท้ พระนางพรหมจารีมารีอา... เป็นที่ยอมรับและเป็นที่เคารพในฐานะพระมารดาที่แท้จริงของพระเจ้าและพระผู้ไถ่... พระนางยังเป็น "มารดาของบรรดาสมาชิกของพระคริสต์อย่างแท้จริง" เพราะพระนางได้ร่วมมือด้วยความรัก ในการเกิดของสัตบุรุษในพระศาสนจักร โดยทางสมาชิกผู้เป็นหัวหน้า (เทียบ พระศาสนจักร ข้อ 53) "มารีอา มารดาพระคริสต์ มารดาแห่งพระศาสนจักร" (ปอล ที่ 6 สุนทรพจน์ วันที่21 พ.ย. 1964)