หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. สหพันธ์คุณประโยชน์ฝ่ายจิต

949ในชุมชนดั้งเดิมแห่งกรุงเยรูซาเล็ม บรรดาสานุศิษย์ "แสดงตนว่าหมั่นเพียรมาฟังคำสั่งสอนของอัครสาวกอยู่เป็นประจำ ซื่อสัตย์ต่อความสนิทสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ต่อการหักปัง และการอธิษฐานภาวนา" (กจ.2:42)

ความสนิทสัมพันธ์ในความเชื่อ ความเชื่อของสัตบุรุษคือความเชื่อของพระศาสนจักร ซึ่งได้รับมาจากบรรดาอัครสาวก เป็นขุมสมบัติแห่งชีวิตซึ่งพอกพูนมั่งคั่งยิ่งขึ้น โดยการแบ่งปันไป

950ความสนิทสัมพันธ์ในศีลศักดิ์สิทธิ์ "ผลอันเกิดจากศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเป็นของทุกคน เนื่องจากว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย -โดยเฉพาะศีลล้างบาป ซึ่งเป็นประดุจประตูที่มนุษย์ใช้เป็นทางเข้าสู่พระศาสนจักร-   เป็นประหนึ่งสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน และผูกพันเขาไว้กับพระเยซูคริสตเจ้า สหพันธ์นักบุญคือความสนิทสัมพันธ์ในศีลศักดิ์สิทธิ์... คำว่า "สนิทสัมพันธ์" อาจใช้ได้กับศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละประการ เพราะศีล-ศักดิ์สิทธิ์แต่ละประการ รวมเราเข้าไว้ให้สนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า... แต่ชื่อนี้เหมาะสมกับศีลมหาสนิทมากกว่าศีลอื่นใด เพราะศีลมหาสนิทนั้นเองที่ทำให้ความสนิทสัมพันธ์นี้สำเร็จไปอย่างสำคัญ" (คำสอนโรมัน I,10,24)

951ความสนิทสัมพันธ์ในพระพรพิเศษ ในความสนิทสัมพันธ์ของพระเพื่อการเชิดชูพระ-ศาสนจักรให้สูงขึ้น (พระศาสนจักร ข้อ 12.2) พระจิตเจ้าทรงสำแดงองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (1คร.12:7)

952"พวกเขานำทุกสิ่งมารวมไว้เป็นของส่วนกลาง" (กจ.4:32)  ทุกสิ่งซึ่งคริสตชนแท้มีอยู่ในกรรมสิทธิ์ของตน จักต้องถือว่าสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ร่วมกันกับทุกคน และจักต้องพร้อมและกระตือรือร้นเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และบรรเทาความทุกข์เข็ญของเพื่อนมนุษย์ (คำสอนโรมัน I,10,27) คริสตชนคือผู้บริหารมวลสมบัติขององค์พระเป็นเจ้า ศาสนจักร พระจิต "ทรงแจกจ่ายพระหรรษทานพิเศษอีกด้วยแก่บรรดาสัตบุรุษในทุกสภาพชีวิต" (เทียบ ลก.16:1,3)

953ความสนิทสัมพันธ์ในความรัก ใน sanctorum communio "ไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเอง และไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นกัน" (รม.14:7) "ถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย เนื่องจากว่า ท่านทั้งหลายเป็นพระกายทิพย์ของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น" (1คร.12:26-27) "ความรักไม่เห็นแก่ตัว" (1คร.13:5) กิจการของเรา แม้เพียงเล็กน้อย ที่กระทำด้วยความรัก จะก้องกังวานเป็นประโยชน์แก่ทุกคน ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเหนียวแน่นกับมนุษย์ทุกคน ทั้งผู้เป็นและผู้ตาย ซึ่งมีรากฐานอยู่ที่สหพันธ์นักบุญ บาปทุกประการเป็นอันตรายต่อความสนิทสัมพันธ์อันนี้