หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรา 9"ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สากล"

748"พระคริสต์คือแสงสว่างแห่งประชากรทั้งหลาย เมื่อรวมอยู่ในพระจิต สภาศักดิ์สิทธิ์จึงปรารถนาอย่างร้อนรน -โดยการประกาศแก่มนุษย์ทั้งมวลถึงข่าวดีในพระวรสาร- ที่จะหลั่งแสงสว่างของพระคริสต์ ซึ่งแพรวพรายเจิดจ้าอยู่บนใบหน้าของพระศาสนจักรลงบนมนุษย์ทุกคน" ถ้อยคำดังกล่าวนี้ใช้ในการเปิด "ธรรมนูญหลักศาสนาเกี่ยวกับพระศาสนจักร"  (พระศาสนจักร ข้อ 1 เทียบ มก.16:15) ของสภาสังคายนาสากลวาติกันที่ 2 จากถ้อยคำดังกล่าว สภาสังคายนาวาติกันต้องการชี้ให้เห็นว่า ข้อความเชื่อเกี่ยวกับพระศาสนจักรนั้น ขึ้นอยู่โดยตลอดกับข้อความเกี่ยวกับองค์พระคริสตเยซูพระองค์เอง พระศาสนจักรไม่มีความสว่างอื่นนอกจากความสว่างของพระคริสต์   ดังภาพพจน์ที่บรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรรักนักหนา พระศาสนจักรเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่แสงสว่างทั้งหมดที่มีคือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์749ข้อความเชื่อเกี่ยวกับพระศาสนจักร ขึ้นอยู่โดยตลอดกับข้อความเชื่อเกี่ยวกับพระจิตที่เอ่ยถึงก่อน "จริงแท้ หลังจากที่ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าพระจิตคือต้นธารและผู้ประทานความศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง เราก็ยืนยันได้ ณ บัดนี้ ว่าเป็นพระจิตนั้นเองที่เป็นผู้สนับสนุนพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์" (คำสอนโรมัน I,10,1) ตามถ้อยคำสำนวนของปิตาจารย์ทั้งหลาย พระศาสนจักรคือแหล่งที่

 "พระจิตผลิดอกบานสะพรั่ง" (น.ฮิบโปลิตัส Trad,ap.35: Sch 11,118)

750การเชื่อว่าพระศาสนจักร "ศักดิ์สิทธิ์" และ "สากล" "เป็นหนึ่งเดียว" และ "สืบจากอัคร-สาวก" (ดังที่บทข้าพเจ้าเชื่อแห่งนิเช-คอนสแตนติโนเปิล มาเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง) เป็นสิ่งที่แยกไม่ได้จากความเชื่อในพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต ในบท "ข้าพเจ้าเชื่อแห่งอัครสาวก" เราประกาศยืนยันว่าเราเชื่อในพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ และมิใช่เชื่อในพระศาสนจักร ทั้งนี้ เพื่อมิให้เข้าใจสับสนในเรื่องพระเจ้าและกิจการของพระองค์ และเพื่อยกพระคุณทั้งหลายที่พระเจ้าได้ประทานมาในพระศาสนจักร ว่าเกิดจากความมีพระทัยกรุณาของพระองค์อย่างชัดแจ้ง (คำสอนโรมัน I,10,22)