หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

ศาสนบริกรแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

 

ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์

 

พระคุณการุณย์

 

โทษของบาป

 

ในสหพันธ์นักบุญ

 

การได้รับพระคุณการุณย์ของพระเจ้าโดยทางพระศาสนจักร

 

การประกอบพิธีศีลอภัยบาป

 

โดยสรุป

มาตรา 5การเจิมคนป่วย

 

พื้นฐานในแผนการแห่งความรอด

 

คนป่วยต่อพระพักตร์พระเจ้า

 

พระคริสตเจ้า - นายแพทย์ผู้รักษา

 

ศีลเจิมคนป่วย

 

ใครรับและใครให้โปรดศีลนี้?

 

ประกอบศีลเจิมคนไข้อย่างไร?

 

ผลของการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

 

ศีลเสบียง (VIATICUM) ศีลประการสุดท้ายของคริสตชน