หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ในสหพันธ์นักบุญ

 1474คริสตชนซึ่งพยายามชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปของตน และทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความช่วยเหลือของพระหรรษทานของพระเจ้าก็จะไม่โดดเดี่ยว "ชีวิตของแต่ละคนในฐานะบุตรของพระเจ้าได้รวมกันด้วยสายสัมพันธ์กับชีวิตของพี่น้องคริสตชนทุกคนอย่างน่าพิศวง ในความเป็นหนึ่งเดียวเหนือธรรมชาติแห่งพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า ในฐานะบุคคลเพียงผู้เดียวที่เป็นธรรมล้ำลึก"

1475ในสหพันธ์นักบุญ "ท่ามกลางคริสตชน ซึ่งได้บรรลุถึงบ้านเกิดบนฟ้าสวรรค์กับผู้ที่กำลังชำระตนให้บริสุทธิ์ในไฟชำระ  และผู้ซึ่งยังคงเดินทางจาริกแสวงบุญบนแผ่นดินโลก สายสัมพันธ์ถาวรแห่งความรักมีอยู่อย่างแน่นอนและการแลกเปลี่ยนสิ่งประเสริฐทั้งปวงอย่างสมบูรณ์" ในการแลกเปลี่ยนที่น่าพิศวงนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของผู้หนึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ มากกว่าบาปของคนหนึ่งสามารถเป็นเหตุให้เกิดภัยอันตรายกับคนอื่น ในลักษณะเช่นนั้น การหันไปหาสหพันธ์นักบุญทำให้คนบาปกลับใจได้ง่ายกว่าจากโทษของบาปด้วยเวลาที่สั้นยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1476สิ่งประเสริฐฝ่ายจิตเหล่านี้ของสหพันธ์นักบุญยังเรียกว่าคลังสมบัติของพระศาสนจักร ซึ่ง "ต้องไม่พิจารณาว่าเป็นการรวมของทรัพย์สมบัติฝ่ายวัตถุที่รวบรวมกันมาในช่วงเวลาเป็นศตวรรษๆ แต่เป็นเสมือนคุณค่าที่ไม่มีขอบเขตและไม่อาจหยั่งถึงได้ คือพระบารมีของพระคริสตเจ้ามีอยู่ที่พระบิดา และได้มอบให้เพื่อมนุษยชาติทั้งมวลได้รับการปลดปล่อยจากบาป  และบรรลุถึงการมีชีวิตร่วมกันกับพระบิดา ในองค์พระคริสตเจ้า พระมหาไถ่ซึ่งเจริญชีวิตแห่งการชดเชยและเกิดผลอย่างสมบูรณ์

1477"นอกเหนือจากนี้ คุณค่ายิ่งใหญ่อย่างแท้จริงที่ไม่อาจวัดได้และใหม่อยู่เสมอเป็นของคลังสมบัตินี้ รวมกับคำอธิษฐานและผลบุญของพระนางพรหมจารีมารีอา และบรรดานักบุญทั้งหลายมีอยู่กับพระเจ้า ซึ่งท่านเหล่านั้นได้ทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์โดยถือตามรอยพระบาทของพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยอาศัยพระหรรษทานของพระองค์และได้นำภารกิจที่พระบิดามอบให้นั้นสำเร็จสมบูรณ์ เขายังได้ให้ความร่วมมือช่วยพี่น้องให้รอดในความเป็นหนึ่งเดียวของพระกายทิพย์"