หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. ใครสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้?

1577"ผู้รับศีลล้างบาปเพศชายเท่านั้นรับศีลบวชได้อย่างถูกต้อง" (กฏหมายพระศาสนจักร ม.1024) พระเยซูเจ้าได้ทรงเลือกบุรุษเพื่อสร้างคณะอัครสาวกทั้งสิบสอง และบรรดาอัครสาวกก็ได้กระทำเช่นเดียวกันเมื่อได้เลือกผู้ร่วมงาน ซึ่งจะสืบเนื่องต่อจากพวกเขาในศาสนบริการ (เทียบ มก.3:14-19; ลก.6:12-16; 1ทธ.3:1-13) คณะพระสังฆราช ซึ่งบรรดาพระสงฆ์รวมกันในสังฆ-ภาพทำให้คณะสาวกมีอยู่และเป็นจริงจนถึงพระคริสตเจ้าเสด็จมา พระศาสนจักรยอมรับสายสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นโดยการคัดเลือกนี้โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง เพราะเหตุผลนี้ การโปรดศีลบวชให้สตรีจึงเป็นไปไม่ได้

1578ไม่มีใครมีสิทธิที่จะรับศีลบวช อันที่จริง ไม่มีใครสามารถเรียกร้องหน้าที่นี้แก่ตนเอง พระเจ้าเป็นผู้เรียกให้ทำหน้าที่นี้ (เทียบ ฮบ.5:4) ใครที่คิดว่าเขาสำนึกถึงเครื่องหมายแห่งการเรียกของพระเจ้ายังศาสนบริการศีลบวช  ต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของพระศาสนจักรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและสิทธิที่จะเรียกใครก็ตามให้รับศีลบวช ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เหมือนกับพระพรอื่นๆ ที่เราสามารถได้รับ โดยถือว่า เป็นพระพรที่เราไม่สมควรได้

1579ศาสนบริกรทั้งหลายที่รับศีลบวชจากพระศาสนจักรลาติน ยกเว้นสังฆานุกรถาวรได้รับเลือกตามปกติท่ามกลางผู้มีความเชื่อที่เป็นชาย ซึ่งดำเนินชีวิตถือพรหมจรรย์และตั้งใจจะรักษาสถานภาพพรหมจรรย์ "เพราะเห็นแก่อาณาจักรสวรรค์" (มธ.19:12) ศาสนบริกรได้รับเรียกให้อุทิศตนด้วยหัวใจที่ไม่แบ่งแยกแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและ "การงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (1คร.7:32) ก็มอบตนเองทั้งครบแด่พระเจ้าและมวลมนุษย์ การถือพรหมจรรย์เป็นเครื่องหมายของชีวิตใหม่นี้ ซึ่งศาสนบริกรของพระศาสนจักรได้รับแต่งตั้งให้บริการรับใช้  น้อมรับด้วยความเบิกบานใจ  ประกาศถึงพระสิริแห่งพระราชัยของพระเป็นเจ้า (เทียบ การปฏิบัติงานและชีวิตของพระสงฆ์ ข้อ 16)

1580ในพระศาสนจักรตะวันออก มีระเบียบแตกต่างกัน แต่ก็ยังมีผลใช้อยู่เป็นศตวรรษ ขณะที่พระสังฆราชได้รับเลือกจากบรรดาผู้ซึ่งดำเนินชีวิตพรหมจรรย์เพียงอย่างเดียว ผู้ชายที่แต่งงานแล้วสามารถได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ได้ การปฏิบัติเช่นนั้นถือกันว่าถูกต้องมานานแล้ว พระสงฆ์เหล่านี้ปฏิบัติศาสนบริการที่ได้ผลในชุมชนของตน ยิ่งกว่านั้น การถือศีลพรหมจรรย์ของบรรดาพระสงฆ์เป็นเกียรติสูงส่งในคริสตจักรตะวันออก พระสงฆ์จำนวนมากซึ่งได้เลือกอย่างอิสระเพื่อพระราชัยของพระเจ้า ในตะวันออกเช่น-เดียวกับตะวันตกใครที่รับศีลบรรพชาแล้วก็ไม่สามารถแต่งงานได้อีก