หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. ศีลเสบียง (VIATICUM)

ศีลประการสุดท้ายของคริสตชน

1524พระศาสนจักรเสนอศีลมหาสนิทเป็นศีลเสบียงให้กับบรรดาผู้ใกล้จะจากชีวิตนี้ไป นอกเหนือจากศีลเจิมคนป่วย การมีส่วนร่วมกับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าที่ได้รับในขณะที่จะผ่านไปหาพระบิดานั้น มีความหมายและความสำคัญพิเศษ เป็นเมล็ดแห่งชีวิตนิรันดร์และอานุภาพของการกลับเป็นขึ้นมา ตามพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า   "ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเราก็จะมีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย" (ยน.6:54) ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์ครั้งเดียวและกลับ-คืนชีพนั้น ศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ของการผ่านจากความตายไปสู่ชีวิต จากโลกนี้ไปหาพระบิดาเจ้า (เทียบ ยน.13:1)

1525ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิท หล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เรียกว่า "ศีล-ศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน"  ก็อาจพูดได้ว่า ศีลอภัยบาป ศีลเจิมคนป่วยและศีลมหาสนิทในแง่เป็นศีลเสบียงที่ตั้งขึ้นเพื่อวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคริสตชน เป็น "ศีล-ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตระเตรียมตัวไปสู่บ้านเกิด"  หรือศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำให้การจาริกแสวงบุญบนแผ่นดินโลกสมบูรณ์