หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การได้รับพระคุณการุณย์ของพระเจ้า

โดยทางพระศาสนจักร

1478พระคุณการุณย์นั้นได้รับกันโดยทางพระศาสนจักร ซึ่งเข้ามาช่วยคริสตชนแต่ละคนอันเนื่องมาจากอำนาจที่จะผูกและแก้ออกที่พระคริสตเจ้าได้ทรงให้ไว้ และเปิดคลังสมบัติแห่งบุญกุศลของพระคริสต-เจ้าและบรรดานักบุญแก่เขา เพื่อให้ได้รับการยกโทษบาปชั่วคราวเพราะบาปของเขาจากพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา ดังนี้ พระศาสนจักรไม่ต้องการเพียงช่วยคริสตชนเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้กระทำกิจกรรมที่แสดงตามศรัทธา การใช้โทษบาปและความรัก

1479เนื่องจากว่า บรรดาสัตบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั้นที่กำลังรับการชำระตัวให้บริสุทธิ์อยู่ เป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบุญเดียวกันด้วยเช่นกัน เราสามารถช่วยเขาได้โดยให้ได้รับพระคุณการุณย์เพื่อเขาในลักษณะซึ่งให้เขาหลุดออกจากโทษชั่วคราวที่ต้องรับเพราะบาปของเขา