หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. ใครรับและใครให้โปรดศีลนี้?

 ในกรณีที่ป่วยหนัก...

1514ศีลเจิมคนป่วย "ไม่ใช่ศีลสำหรับคนที่ใกล้จะตายจริงๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้น เมื่อสัตบุรุษเริ่มอยู่ในขั้นอันตรายจะตายเพราะเจ็บป่วย หรือเพราะวัยชรา ก็นับได้ว่าถึงเวลาสมควรจะรับศีลนี้แล้ว" (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ73)

1515ถ้าคนป่วยซึ่งได้รับศีลเจิมกลับหายดีสามารถรับศีลนี้ได้ใหม่ ในกรณีมีอาการไข้หนักอีก ในช่วงเวลาที่ป่วยด้วยโรคเดียว เขาสามารถรับศีลนี้ซ้ำได้ถ้าเห็นว่าอาการหนักมากขึ้น เป็นการเหมาะสมที่จะรับศีลเจิมก่อนการผ่าตัดที่เสี่ยงมากๆ กรณีเดียวกันก็ใช้ได้กับคนชราซึ่งมีอาการทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด

"...ให้เรียกพระสงฆ์ของพระศาสนจักรมาหา"

1516พระสงฆ์เท่านั้น (แน่นอนพระสังฆราชด้วย) เป็นศาสนบริกรของศีลเจิมคนป่วย (เทียบ  กฎหมายพระศาสนจักร ม.1003) เป็นหน้าที่ของผู้อภิบาลที่จะสอนคริสตชนถึงผลดีของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ บรรดาสัตบุรุษต้องให้กำลังใจคนป่วยให้เรียกพระสงฆ์เพื่อรับศีลนี้ ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวให้รับศีลนี้อย่างดี โดยความช่วยเหลือจากผู้อภิบาลและชุมชนของพระศาสนจักร ซึ่งได้รับเชิญให้เอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นพิเศษ ด้วยการอธิษฐานและความเอาใจใส่ฉันพี่น้อง