หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1659นักบุญเปาโลกล่าวว่า "สามีจงรักภรรยา ดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร และทรงพลีพระองค์เพื่อพระศาสนจักร ธรรมล้ำลึกประการนี้ยิ่งใหญ่นัก ข้าพเจ้าหมายถึงพระคริสตเจ้ากับพระ-ศาสนจักร" (อฟ.5:25,32)

1660พันธสัญญาการแต่งงานซึ่งชายและหญิงสร้างชีวิต    และความรักร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเขาทั้งสองนั้น พระผู้สร้างได้ตั้งขึ้นและได้มอบให้เป็นธรรมบัญญัติเฉพาะ ได้ตั้งขึ้นมาตามธรรมชาติของมัน เพื่อความดีของคู่สามีภรรยา เช่นเดียวกับการให้กำเนิดและให้การศึกษาอบรมลูกหลาน พระ- คริสตเจ้ายกการแต่งงานระหว่างผู้รับศีลล้างบาปไปสู่ศักดิ์ศรีแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ (เทียบ กฎหมาย     ม.1055 ข้อ 1, เทียบ พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 48.1)

1661ศีลสมรสเป็นเครื่องหมายของการผูกพันของพระคริสตเจ้าและของพระศาสนจักร ศีลนี้ให้พระหรรษ-ทานแก่คู่บ่าวสาวให้รักกันด้วยความรักซึ่งพระคริสตเจ้าได้ทรงรักพระศาสนจักรของพระองค์ พระ-หรรษทานของศีลนี้ทำให้ความรักแบบมนุษย์ของสามีภรรยาสมบูรณ์ ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่อาจแยกกันได้ของเขามั่นคงและชำระเขาให้บริสุทธิ์ในการเดินทางสู่ชีวิตถาวร (เทียบ DS 1799)

1662การแต่งงานมีพื้นฐานอยู่บนความสมัครใจของผู้ทำสัญญา กล่าวคือ อยู่บนน้ำใจที่จะมอบตนเองเป็นของขวัญให้กันและกันและอย่างแน่นอน เพื่อสู่เป้าหมายที่จะดำเนินชีวิตตามสัญญาแห่งความรักที่สัตย์ซื่อและบังเกิดผล

1663เนื่องจากว่า   การแต่งงานนั้นสร้างความมั่นคงให้กับคู่สามีภรรยาในสถานภาพสังคมของชีวิตในพระศาสนจักร จึงเป็นการเหมาะสมที่จะประกอบพิธีเป็นที่รู้กันแบบสังคมด้วยพิธีกรรม  ต่อหน้าพระสงฆ์ (ซึ่งเป็นพยานที่พระศาสนจักรแต่งตั้งไว้) พยานและที่ประชุมของบรรดาผู้มีความเชื่อ

1664ความเป็นหนึ่งเดียวกัน  การที่ไม่อาจแยกกันได้  และการเปิดสู่การมีลูกเป็นสาระสำคัญของการแต่งงาน เราไม่ยอมรับการมีภรรยาหลายคนกับความเป็นหนึ่งเดียวกันของการแต่งงาน การหย่าร้างแยกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงรวมไว้ การปฏิเสธไม่ยอมมีลูกทำให้ชีวิตคู่สามีภรรยาขาดของขวัญที่มีค่าที่สุดของเขาคือ บุตร (พระศาสนสจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 50.1)ถ
1665การแต่งงานใหม่ของผู้หย่าร้างนั้น ในขณะที่คู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายยังมีชีวิตอยู่  เป็นการละเมิดแผนการและธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ เราไม่ได้แยกพวกเขาจากพระศาสนจักร แต่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปรับศีลมหาสนิทได้ เขาจะดำเนินชีวิตคริสตชนของเขา ให้การศึกษาอบรมลูกๆ ของเขาในความเชื่อเป็นพิเศษ

1666บ้านคริสตชนคือสถานที่ซึ่งลูกๆ ได้รับการประกาศความเชื่อเป็นแห่งแรก เหตุนี้ บ้านที่เป็นครอบครัวจึงสมควรได้รับชื่อว่า "พระศาสนจักรภายในบ้าน" ชุมชนที่มีพระหรรษทาน การสวดอธิษฐาน โรงเรียนแห่งคุณธรรมของมนุษย์และความรักแบบคริสตชน