หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศีลบรรพชา

 1536ศีลบรรพชาเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ อันเนื่องมาจากสิ่งซึ่งภารกิจที่พระคริสตเจ้าได้มอบไว้ให้บรรดาอัครสาวกของพระองค์ให้ปฏิบัติต่อมา เพื่อที่จะได้ปฏิบัติในพระศาสนจักรจนสิ้นยุค เพราะเหตุฉะนั้น จึงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งหน้าที่ศาสนบริการในงานธรรมทูต มีอยู่สามระดับคือ พระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร

 (เพื่อการแต่งตั้งและภารกิจแห่งหน้าที่ศาสนบริการในงานธรรมทูต โดยพระคริสตเจ้า ให้ดูข้อ 874นี่เกี่ยวกับเครื่องมือแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหน้าที่ศาสนบริการนั้นได้รับการมอบหมาย)