หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การเจิมคนป่วย

 1499"โดยอาศัยศีลเจิมคนป่วยด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และโดยคำภาวนาของคณะสงฆ์ พระ-ศาสนจักรทั้งครบก็เฝ้าฝากคนป่วยไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงทนทุกข์และกลับคืน-พระชนม์ เพื่อพระองค์จะทรงรักษาบรรเทาเขาและช่วยเขาให้รอด พระศาสนจักรยังเตือนใจคนป่วยให้ร่วมกับพระมหาทรมานและสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า เพื่อเป็นทางพลีส่วนบุญกุศลของตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชากรของพระเจ้า" (พระศาสนจักร ข้อ 1)