หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. การประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

1572พิธีบวชพระสังฆราช พระสงฆ์ หรือสังฆานุกร  มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับชีวิตพระศาสนจักรท้องถิ่น พิธีนี้เรียกร้องความร่วมมือร่วมใจจากฝ่ายสัตบุรุษจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พิธีบวชควรจะจัดในวันอาทิตย์ ในอาสนวิหาร มีความสง่างามที่เหมาะกับโอกาส อันได้แก่ บวชพระสังฆราช บวชพระสงฆ์และบวชสังฆานุกร มีรูปแบบเดียวกัน สถานที่ที่เหมาะสมแก่การจัดทำพิธีนี้คือ ในพิธีมิสซา

1573พิธีสำคัญของศีลบรรพชานี้ตั้งขึ้นสำหรับทั้งสามขั้น ประกอบด้วยการปกมือจากฝ่ายของพระสังฆราชบนศีรษะของผู้รับศีล เช่นเดียวกับการอธิษฐานเพื่อการบรรพชาโดยเฉพาะ ซึ่งขอพระเจ้าให้ส่งพระจิตเจ้าและพระพรต่างๆ ของพระองค์ที่เหมาะสมกับศาสนบริการซึ่งผู้สมัครกำลังจะได้รับศีลบรรพชานี้

1574เหมือนกับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บางพิธีมีการเสริมเติมบางอย่างเข้ากับการฉลองนี้  พิธีเหล่านั้นมีคุณสมบัติร่วมกันที่จะแสดงออกหลายแง่มุมของพระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ ยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในธรรมประเพณีทางพิธีกรรมที่หลายหลาก ดังนี้ ในพิธีลาติน บทนำเข้าสู่พิธี - การนำเสนอและการเลือกผู้รับศีลบรรพชา บทเทศน์ของพระสังฆราช การตั้งคำถามผู้รับศีลบวช การสวดเร้าวิงวอนนักบุญทั้งหลาย - เป็นที่แน่ชัดว่า การเลือกผู้สมัครนั้นได้มีการทำไว้แล้วตามระเบียบการปฏิบัติของพระศาสนจักร และตระเตรียมกิจการสง่างามของการบวช พิธีอื่นๆ ซึ่งแสดงและทำให้ข้อล้ำลึกสมบูรณ์ในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ก็จะติดตามขั้นตอนนี้ การเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระสังฆราชและพระสงฆ์ เป็นเครื่องหมายของการเจิมพิเศษของพระจิตเจ้าซึ่งทำให้ศาสน-บริการของเขาสมบูรณ์ การมอบหนังสือพระวรสาร แหวน หมวก และไม้เท้าให้กับพระสังฆราช เสมือนเป็นเครื่องหมายของภารกิจการแพร่ธรรม ที่จะประกาศพระวาจาของพระเจ้า ความสัตย์ซื่อต่อพระศาสนจักร เจ้าสาวของพระคริสตเจ้า งานของชุมพาบาลเฝ้ารักษาฝูงแกะขององค์พระผู้เป็น-เจ้า การมอบจานและถ้วยกาลิกษ์แก่พระสงฆ์ ซึ่งเป็น "ของถวายของประชากรศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งเขาได้รับเรียกให้ถวายแด่พระเจ้า การมอบหนังสือพระวรสารแก่สังฆานุกร  ซึ่งได้รับภารกิจให้ประกาศ พระวรสารของพระคริสตเจ้า