หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

มาตรา 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศีลสมรส

 1601"พันธสัญญาระหว่างชายและหญิงที่จะร่วมชีวิตของพวกเขา เพื่อความดีของคู่สมรส และเพื่อการให้กำเนิดบุตรและให้การศึกษาของลูกหลาน พันธสัญญานี้ระหว่างผู้ได้รับศีลล้างบาปโดยพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าให้มีศักดิ์ศรีแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์" (กฏหมายพระศาสนจักร ข้อ 1055.1, เทียบ พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 48.1)