หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ประกอบศีลเจิมคนไข้อย่างไร?

 1517ศีลเจิมคนไข้เป็นพิธีกรรมส่วนรวมเช่นเดียวกับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ (เทียบ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ 27) อาจจะเป็นที่บ้าน โรงพยาบาลหรือที่วัด เพื่อคนป่วยคนเดียวหรือคนป่วยเป็นกลุ่ม เป็นการเหมาะสมมากที่จะมีการประกอบพิธีศีลเจิมคนไข้นี้ระหว่างบูชามิสซา เป็นการรำลึกถึงปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย การประกอบศีลเจิมคนไข้นี้สามารถนำด้วยศีลอภัยบาปและตามด้วยศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นศีลศักดิ์-สิทธิ์แห่งปัสกาของพระคริสตเจ้า ควรจะเป็นศีลสุดท้ายของการจาริกแสวงบุญบนโลกนี้ เป็น "ศีลเสบียง" เพื่อ "การผ่าน" ไปสู่ชีวิตนิรันดร์

1518ถ้อยคำและศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ภาควจนพิธีกรรมจะเริ่มต้นโดยการแสดงความเป็นทุกข์ถึงบาป อันเป็นส่วนแรกของพิธี พระวาจาของพระ- คริสตเจ้า ซึ่งเป็นการยืนยันของบรรดาอัครสาวกทำให้ความเชื่อของคนป่วยและชุมชนมีชีวิตชีวา เพื่อขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพละกำลังของพระจิตเจ้า

1519การประกอบพิธีศีลเจิมคนไข้นี้รวมถึงองค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้คือ "บรรดาผู้อาวุโสของกลุ่มคริสตชน" (ยก.5:14) ปกมือที่คนป่วยอย่างเงียบๆ สวดอธิษฐานเหนือคนป่วยในความเชื่อของพระศาสนจักร (เทียบ ยก.5:15) เป็นการสวดอ้อนวอนพระจิต ขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนเฉพาะของศีลนี้ ดังนี้แล้ว ก็เจิมด้วยน้ำมันที่เสกโดยพระสังฆราช

กิจการตามพิธีกรรมนี้ชี้ถึงพระหรรษทานของศีลนี้ที่ผู้ป่วยได้รับ