หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

บทที่ 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

1533ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิท เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน ศีล-ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นพื้นฐานกระแสเรียกทั่วไปของสาวกทั้งหลายของพระคริสตเจ้า กระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์และภารกิจแห่งการประกาศพระวรสารแก่โลก ศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้พระหรรษทานที่จำเป็นเพื่อดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า ในชีวิตแห่งการเดินทางจาริกแสวงบุญสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่แท้จริง

1534ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นอีกสองประการ คือ ศีลบรรพชาและศีลสมรส ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อความรอดของคนอื่น ถ้าสองศีลนี้มีส่วนให้ความรอดส่วนบุคคลโดยการให้บริการผู้อื่นด้วย สองศีลนี้มอบภารกิจพิเศษในพระศาสนจักรและช่วยเสริมสร้างประชากรของพระเจ้า

1535ในศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้  บรรดาผู้ซึ่งได้รับเจิมเป็นสมณะสากลโดยทางศีลล้างบาปและศีลกำลัง (เทียบ พระศาสนจักร ข้อ 10) สามารถรับการเจิมพิเศษอีกด้วย    บรรดาผู้ซึ่งรับศีลบรรพชาก็ได้รับเจิมถวายแด่พระเป็นเจ้า เพื่อบำรุงเลี้ยงพระศาสนจักรด้วยพระวาจาและพระหรรษทานของพระเจ้า ในนามของพระคริสตเจ้า (พระศาสนจักร 11.2)  ส่วน "คู่สมรสคริสตชนได้รับการบำรุงให้เข้มแข็งขึ้นและเป็นผู้ได้รับการเจิม โดยศีลศักดิ์สิทธิ์พิเศษเพื่อภาระหน้าที่และศักดิ์ศรีตามสถานภาพของเขา" (พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 48.2)