หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. ผลของศีลบรรพชา

 ตราที่ไม่อาจลบล้างได้

1581ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้ผู้รับละม้ายคล้ายพระคริสตเจ้า เพราะพระพรพิเศษของพระจิตเจ้า    โดยมีเป้าหมายเพื่อบริการรับใช้ในฐานะเครื่องมือของพระคริสตเจ้าเพื่อพระศาสนจักรของพระองค์ ใครสามารถปฏิบัติเป็นตัวแทนของพระคริสตเจ้า หัวหน้าของพระ-ศาสนจักร โดยอาศัยการบวชนี้ เขาก็กระทำหน้าที่สามประการของสงฆ์ ประกาศกและกษัตริย์

1582การร่วมส่วนในหน้าที่กับพระคริสตเจ้านั้นรับครั้งหนึ่งคงอยู่ตลอดไป   เหมือนในกรณีศีลล้างบาปและศีลกำลัง ศีลบรรพชาให้ตราฝ่ายจิตที่ไม่รู้เลือน ไม่อาจรับซ้ำและไม่มีเวลาที่จำกัด (คงอยู่ตลอดไป) เหมือนสองศีลนั้น (เทียบ พระศาสนจักร ข้อ 21,28,29 การปฏิบัติงานและชีวิตของพระสงฆ์ ข้อ 2)

1583ผู้ได้รับศีลบวชอย่างถูกต้องสามารถสามารถถูกพักจากข้อผูกมัดและการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบวช เพราะเหตุผลสำคัญมากได้อย่างแน่นอน หรือสามารถถูกห้ามการปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ไม่สามารถทำให้เขากลายเป็นฆราวาสได้อีกในความหมายที่เจาะจง (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร ม.290-293,1336,1338) เนื่องจากว่าตราที่ประทับอยู่ตอนบวชนั้นมีผลตลอดกาล กระแสเรียกและภารกิจที่ได้รับในวันบวชนั้นตราเครื่องหมายในตัวเขาในลักษณะถาวร

1584เนื่องจากว่า เป็นพระคริสตเจ้าผู้ทรงกระทำและให้งานความรอดบังเกิดผลโดยทางศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวชนั้นอย่างแน่นอน   ความไม่สมควรของผู้นั้นได้ขัดขวางพระ-คริสตเจ้าให้ปฏิบัติการ นักบุญออกัสติน กล่าวไว้รุนแรงว่า

ศาสนบริกรที่จองหองนั้นถูกจัดอยู่ในพวกเดียวกับปีศาจ แต่พระพรของพระคริสตเจ้านั้นไม่ได้แปดเปื้อนเพราะเหตุนี้ พระพรบริสุทธิ์ของพระคริสตเจ้ายังคงหลั่งไหลต่อไปโดยทางเขา และลงมาสู่พื้นดินใสบริสุทธิ์เพื่อทำให้ดกสมบูรณ์โดยทางเขา... คุณธรรมฝ่ายจิตของศีลนี้เปรียบเสมือนแสงสว่าง ส่องมาอย่างบริสุทธิ์ถึงบรรดาผู้ซึ่งต้องได้รับแสงสว่าง และถ้าต้องผ่านสิ่งไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้รับการแปดเปื้อน (PL 35,1422)

พระหรรษทานของพระจิตเจ้า

1585พระหรรษทานของพระจิตเจ้าเฉพาะศีลนี้ ประกอบด้วยการทำให้คล้ายกับพระคริสตเจ้า พระสงฆ์ พระอาจารย์และพระชุมพาบาล ซึ่งผู้ได้รับศีลบวชได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสน- บริกร

1586ก่อนอื่นใดหมดประทานพระหรรษทานแห่งความเข้มแข็งให้กับพระสังฆราช "พระจิตของท่านซึ่งปกครองและชี้นำ" (บทภาวนาเพื่อแต่งตั้งพระสังฆราชในพิธีลาติน) พระหรรษทานที่จะชี้นำและป้องกันพระศาสนจักรด้วยกำลังและความรอบคอบ เสมือนเป็นบิดาและชุมพาบาลด้วยความรักที่ให้เปล่าต่อทุกคนและให้ความรักพิเศษกับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยและผู้มีความต้องการ พระหรรษทานนี้ผลักดันให้ประกาศพระวรสารให้กับทุกคนและเป็นแม่แบบแห่งฝูงแกะของเขา ที่จะเดินนำหน้าในหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เสมือนกับองค์พระ- คริสตเจ้า พระสงฆ์และเครื่องบูชาในบูชามิสซา โดยปราศจากความกลัวที่จะสละชีวิตเพื่อแกะของตน

ข้าแต่พระบิดา ผู้ซึ่งล่วงรู้ถึงหัวใจของทุกคน โปรดให้ข้ารับใช้ผู้นี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกเป็นพระสังฆราชให้เลี้ยงดูฝูงแกะศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และให้ใช้ศักดิ์ศรีสูงสุดแห่งสังฆภาพในลักษณะไม่มีที่ตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ โดยบริการรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน โปรดให้เขาได้รับพระพรของพระองค์เสมอ และถวายพระพรต่างๆ ของพระ-ศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ โปรดประทานอำนาจยกบาปตามคำบัญชาของพระองค์โดยอาศัยพระจิตเจ้า  ผู้ประทานพระหรรษทานของมหาปุโรหิต  ที่จะแจกจ่ายงานหน้าที่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ และที่จะแก้ข้อผูกมัดทุกชนิดอันเนื่องมาจากอำนาจซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่บรรดาอัครสาวก โปรดให้เขาเป็นที่พอพระทัยพระองค์ เพราะความมีจิตใจอ่อนโยนและดวงใจบริสุทธิ์  โดยถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์... (พิธีอภิเษกพระสังฆราช)

1587พรของพระจิตเจ้าที่ได้รับโดยศีลบรรพชานั้น แสดงออกมาโดยการอธิษฐาน ที่ใช้เฉพาะพิธีบิซันไทน์ พระสังฆราชกล่าวขณะที่ปกมือว่า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานพรของพระจิตแก่พวกเขา ผู้ที่พระองค์ยกขึ้นสู่ศักดิ์สงฆ์ เพื่อให้เขาเหมาะสมที่จะอยู่โดยไม่มีที่ติต่อหน้าพระแท่นของพระองค์ ที่จะป่าวประกาศ พระวรสารแห่งพระราชัยของพระองค์ ที่จะปฏิบัติศาสนบริการด้านพระวาจาแห่งความจริง ที่จะถวายพระพรและเครื่องบูชาฝ่ายจิตแด่พระองค์ ที่จะฟื้นฟูประชากรของพระองค์โดยชำระล้างทำให้เกิดใหม่ เพื่อเขาเองไปพบกับพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระผู้ไถ่ พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์

ในวันเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ และรับผลตอบแทนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ศาสนบริการสำเร็จสมบูรณ์ด้วยความสัตย์ซื่อจากความดียิ่งใหญ่ของพระองค์

1588ในฐานะสังฆานุกร พระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ให้พละกำลังที่จำเป็นเพื่อรับใช้ประชากรของพระเจ้าใน "การบริการ" ด้านพิธีกรรม ด้านพระวาจา และด้านงานเมตตาจิต ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชและคณะสงฆ์ (พระศาสนจักร ข้อ 29)

1589ต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของพระหรรษทานและหน้าที่สงฆ์นั้น บรรดานักปราชญ์ศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งคำเตือนเร่งเร้าให้กลับใจหันมาสู่เป้าหมายที่จะทำให้สอดคล้องกับเป็นศาสนบริกรโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์ เหตุนี้ นักบุญเกรโกรี แห่งนาเซียน ขณะเป็นพระสงฆ์หนุ่ม ร้องบอกว่า

เราต้องเริ่มด้วยการชำระตนให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะชำระคนอื่นให้บริสุทธิ์ เราต้องได้รับการอบรมสั่งสอนก่อนที่จะอบรมสั่งสอนคนอื่น ต้องกลายเป็นแสงสว่างเพื่อส่องสว่าง เข้าหาพระเจ้าเพื่อให้คนอื่นเข้าหาพระองค์ ได้รับการทำให้ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์เพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ นำพาและให้คำปรึกษาอย่างชาญฉลาด

ข้าพเจ้าทราบว่าเราเป็นศาสนบริกรของใคร เราอยู่ระดับไหน และใครกันที่เรามุ่งไปหา ข้าพเจ้ารู้จักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์ แต่ก็รู้จักพลกำลังของเขาด้วย (พระสงฆ์คือใครกัน?) เขาคือผู้ปกป้องความจริง ผู้ยืนเคียงข้างเทวดา มีพระสิริพร้อมกับอัครเทวดา นำเครื่องบูชาขึ้นไปบนพระแท่นแห่งฟ้าสวรรค์ แบ่งปันสังฆภาพของพระ- คริสตเจ้า ปั้นสิ่งสร้างขึ้นใหม่ ฟื้นฟูพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า สร้างสรรใหม่เพื่อโลกที่อยู่เบื้องบน เขาได้รับการทำให้เป็นพระเจ้าและทำให้คนอื่นคล้ายพระเจ้า

และนักบุญเจ้าอาวาสแห่งอาร์ส กล่าวว่า "พระสงฆ์เป็นผู้ต่องานแห่งการไถ่บาปบนแผ่นดินโลก...ถ้าเราเข้าใจถึงการเป็นพระสงฆ์บนแผ่นดินโลกให้ดี เราคงจะตายโดยไม่สะพึงกลัว แต่ตายด้วยความรัก... สังฆภาพนั้นคือความรักแห่งดวงหทัยของพระเยซูเจ้า"