หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โดยสรุป

1526"ท่านใดเจ็บป่วย จงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของกลุ่มคริสตชนมา ให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อผู้ป่วย เอาน้ำมันเจิมผู้นั้นในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า คำอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้นได้ และถ้าเขาได้กระทำบาป เขาก็จะได้รับการอภัย" (ยก.5:14-15)

1527ศีลเจิมคนป่วยมีเป้าหมายเพื่อโปรดพระหรรษทานพิเศษให้คริสตชน ซึ่งประสบปัญหาความลำบากที่ติดมากับสภาพการเจ็บหนักและความชราภาพ

1528เวลาที่เหมาะสมเพื่อรับศีลเจิมคือ เวลาที่สัตบุรุษเริ่มจะพบว่าตกอยู่ในภัยถึงตายอย่างแน่นอนเพราะอาการป่วยไข้หรือชราภาพ

1529ทุกครั้งที่คริสตชนได้รับโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนัก เขาสามารถได้รับศีลเจิมคนป่วย และหลังจากที่ได้รับศีลเจิมแล้ว ปรากฏว่าอาการป่วยไข้หนักขึ้น ก็ยังรับได้อีก

1530พระสงฆ์เท่านั้น (พระสงฆ์และพระสังฆราช) สามารถโปรดศีลเจิมคนป่วยได้  ด้วยการใช้น้ำมันที่พระสังฆราชเสกแล้ว หรือในกรณีจำเป็นเสกโดยพระสงฆ์ที่โปรดศีลนั้นเองก็ได้

1531สาระสำคัญของการประกอบพิธีศีลเจิมคนป่วย   ประกอบด้วยการเจิมน้ำมันที่หน้าผากและมือของคนป่วย (ในพิธีโรมัน) หรือเจิมที่ร่างกายส่วนอื่นๆ (ในพิธีตะวันออก) การเจิมน้ำมันต้องมีการอธิษฐานตามพิธีกรรมโดยพระสงฆ์ผู้โปรดศีลสวดขอพระหรรษทานพิเศษของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้

1532พระหรรษทานพิเศษของศีลเจิมคนป่วย มีดังนี้

* ทำให้ผู้ป่วยเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า เพื่อผลบุญของตนและของพระศาสนจักรทั้งมวล

* พละกำลัง สันติสุขและความกล้าหาญ เพื่อทนทุกข์ทรมานของอาการป่วยไข้หรือความชราภาพอย่างคริสตชน

* การอภัยบาป ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถรับศีลอภัยบาป

* การฟื้นมีสุขภาพดีดังเดิม ถ้าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อความรอดฝ่ายวิญญาณ

* การตระเตรียมการผ่านไปสู่ชีวิตนิรันดร