หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. ใครสามารถโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์นี้?

 1575พระคริสตเจ้าเองได้ทรงเลือกบรรดาอัครสาวก และได้ให้เขามีส่วนในภารกิจและอำนาจของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่เบื้องขวาพระบิดาเจ้าแล้ว ก็มิได้ละทิ้งฝูงแกะของพระองค์ แต่ทรงเฝ้ารักษาไว้และทรงปกป้องเสมอมาโดยทางบรรดาอัครสาวก และยังคงนำทางภายใต้การนำของนายชุมพาบาลทั้งหลายนั้นเอง ซึ่งยังคงต่อเนื่องผลงานของพระองค์ในปัจจุบันนี้ ดังนี้จึงเป็นพระคริสตเจ้าซึ่งทรงตั้งบางคนให้เป็นอัครสาวก บางคนให้เป็นนายชุมพาบาล พระองค์ยังคงปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปโดยทางบรรดาพระสังฆราช (เทียบ พระศาสนจักรข้อ 21, อฟ.4:11)

1576เนื่องจากว่าศีลบรรพชานี้เป็นศีลแห่งศาสนบริการของบรรดาอัครสาวก เป็นหน้าที่ของบรรดาพระสังฆราชในฐานะผู้สืบตำแหน่งต่อจากบรรดาอัครสาวก ที่จะถ่ายทอด "พระพรนี้ของพระจิตเจ้า" (พระศาสนจักร ข้อ 21.2) "สมณะตระกูลของบรรดาอัครสาวก" (พระศาสนจักร ข้อ 20) บรรดาพระสังฆราชผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง อยู่ในแนวทางของผู้สืบตำแหน่งต่อจากอัครสาวก มีอำนาจอย่างถูกต้องที่จะโปรดศีลบรรพชาทั้งสามอันดับนี้ (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร ม.1012)