หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ธรรมนูญด้านพระธรรม
กล่าวถึงพระศาสนจักร
“ Lumen  Gentium ”
เล่มที่  1

บทที่ 4 :  ฆราวาส
อารัมภบท…
ความหมายของคำ  “ฆราวาส”…
ศักดิ์ศรีของฆราวาสสมาชิกแห่งประชากรของพระเป็นเจ้า…
ชีวิตเกี่ยวกับความรอดพ้นและงานแพร่ธรรม…
ฆราวาสมีส่วนร่วมในสังฆภาพทั่วไปและในคารวกิจ…
ฆราวาสมีส่วนร่วมในภาระหน้าที่ประภาษกของพระคริสตเจ้าและในการเป็นพยานยืนยัน…
ฆราวาสมีส่วนร่วมในบริการของพระราชา…
ด้านความเกี่ยวข้องกับพระฐานานุกรม…
บทสรุปตอนจบ…

บทที่ 5 :  การเชิญทุกคนทั่วไป  ให้มาสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร
อารัมภบท…
การเชิญทุกคนทั่วไปให้มาสู่ความศักดิ์สิทธิ์…
การปฏิบัติมีหลายรูปแบบของความศักดิ์สิทธิ์แต่อันเดียว…
หนทาง  และวิธีต่าง ๆ นำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์…


บทที่ 6 :  กล่าวถึงนักบวช(religiosi)อาชีพการปฏิบัติตามคำแนะนำแห่งพระวรสารในพระศาสนจักร
คำแนะนำแห่งพระวรสารในพระศาสนจักร
ธรรมชาติและความสำคัญแห่งสถาบันนักบวชและในพระศาสนจักร…
สิทธิและอำนาจของพระศาสนจักรเหนือบรรดานักบวช…
ความสูงส่งในการปฏิญญาเป็นนักบวช…
บทสรุป….


บทที่ 7 :  ลักษณะบั้นปลายของพระศาสนจักรที่กำลังหกหันไปข้างหน้า และการร่วมสหภาพของท่านกับพระศาสนจักรในสวรรค
ลักษณะบั้นปลายแห่งกระแสเรียกของคริสตชน…
สหพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรในสวรรค์กับพระศาสนจักรบนแผ่นดิน…
ความเกี่ยวข้องระหว่างพระศาสนจักรบนแผ่นดินกับพระศาสนจักรในสวรรค์…
คำแนะนำแนวทางสำหรับศาสนบริกร (ชุมพาบาล)…


บทที่ 8 :  พระนางพรหมจารีมารี,  พระเทวมารดาในพระอคาธัตถ์ เกี่ยวกับพระคริสตเจ้า  และในพระอคาธัตถ์เกี่ยวกับพระศาสนจักร
บทนำพระนางพรหมจาริณีในพระอคาธัตถ์เกี่ยวกับพระคริสตเจ้า…
พระนางพรหมจาริณีกับพระศาสนจักร…
เจตจำนงของสภาพระสังคายนา…

-ภารกิจของพระนางพรหมจาริณีในระบบความรอด
พระมารดาแห่งพระแมสไซอะห์ในพันธสัญญาเดิม…
บทบาทของพระแม่มารี คราวทรงรับสาส์นจากเทวทูต…
พระนางพรหมจาริณีกับพระเยซูเจ้าในพระปฐมวัย…
พระนางพรหมจาริณีกับพระเยซูเจ้าในพระภารกิจสาธารณะ…
พระนางพรหมจาริณีหลังแต่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว…

 - พระนางพรหมจาริณีผู้ทรงบุญกับพระศาสนจักร
พระแม่มารีผู้รับใช้ของพระสวามีเจ้า…
พระแม่มารีหุ่นตัวแบบของพระศาสนจักร…
คุณธรรมต่าง ๆ ของพระแม่มารี, องค์แบบอย่างของพระศาสนจักร …

คารวกิจต่อพระนางพรหมจาริณีในพระศาสนจักร
ธรรมชาติและพื้นฐานแห่งคารวกิจต่อพระนางพรหมจาริณี…
จิตตารมณ์ในการเทศน์สอนและในคารวกิจต่อพระนางพรหมจาริณี…

พระแม่มารี -  เครื่องหมายความหวังอันแน่นอน, องค์ความทุเลา
บรรเทาใจของประชากรของพระเป็นเจ้า ผู้กำลังหกหันอยู่ในโลก

แถลงการณ์165

โน้ต สำหรับการแปลในภาษาไทย174 (1 )

โน้ต สำหรับการแปลในภาษาไทย174

ปัจฉิมลิขิต195