หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

คำนำ

 

1. ธรรมชาติพระอาณาจักรพระคริสตเจ้า

พระวรสาร

 

1. เรื่องผู้หว่าน          

มธ 13:1-9,18-23 เทียบ มก 4:3-9; ลก 8:5-8

 

2. เรื่องเมล็ดมัสตาร์ด

มธ 13:31-32 เทียบ มก 4:30-32; ลก 13:18-19

 

3. เรื่องเชื้อแป้ง

มธ 13:33 เทียบ ลก 13:20-21

 

4. เรื่องขุมทรัพย์และเรื่องไข่มุก

มธ 13:44-46

 

5. เรื่องพืชที่เจริญเติบโตขึ้นเอง

มก 4:26-29

2. ทำไมคนดีจึงคละปนอยู่กับคนชั่ว

พระวรสาร

 

1. เรื่องข้าวละมาน

มธ 13:24-30

 

2. เรื่องอวน

มธ 13:47-50

3. ใครเป็นประชากรในอาณาจักรพระคริสตเจ้า

พระวรสาร

 

1. เรื่องงานวิวาหมงคล

มธ 22:2-14 เทียบ ลก 14:16-24

 

2. เรื่องลูกสองคน

มธ 21:28-32

 

3. เรื่องคนเช่าสวนที่ชั่วร้าย

มธ 21:33-45 เทียบ มก 12:1-2; ลก 20:9-19; ยน 8:37

4. ความเฉลียวฉลาดทางโลกและความปรีชาฉลาดฝ่ายสวรรค

พระวรสาร

 

1. เรื่องการสะสมทรัพย์สมบัต

ลก 12:16-21

 

2. เรื่องเศรษฐีกับลาซารัส

ลก 16:19-31

 

3. ความฉลาดของผู้จัดการ

ลก 16:1-8

5. การตื่นเฝ้าอย่างระมัดระวังในการปรนนิบัติพระเจ้า

พระวรสาร

 

1. การเตรียมพร้อมเมื่อนายกลับมา

ลก 12:35-38

 

2. จงมีความระมัดระวังและเตรียมพร้อม

ลก 12:39-40 เทียบ มธ 24:43-44; มก 13:35

 

3. เรื่องผู้จัดการที่ซื่อสัตย

์ลก 12:42-46 เทียบ มธ 24:45-51

 

4. เรื่องหญิงสาวสิบคน

มธ 25:1-13 เทียบ ลก 12:35-38

6. พระทัยเมตตาอันปราศจากขอบเขตของพระเป็นเจ้าต่อมนุษย์ทุกคน

พระวรสาร

 

1. เรื่องแกะที่พลัดหลงและเรื่องเงินเหรียญที่หายไป

ลก 15:3-10 เทียบ มธ 18:12-14

 

2. เรื่องลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทำดีแล้ว

ลก 15:11-32

 

3. เรื่องหญิงคนบาป

ลก 7:36-50

7. เอกลักษณ์ของคริสต์ศาสนา

พระวรสาร

 

1. เรื่องการเลือกเชิญแขก

ลก 14:12-14

 

2. เรื่องลูกหนี้ไร้เมตตา

มธ 18:23-35

 

3. เรื่องชาวสะมาเรียใจดี

ลก 10:30-37 เทียบ ยน 4:9

8. ความสุภาพแบบคริสตัง

พระวรสาร

 

1. การเลือกที่นั่งในงานเลี้ยง

ลก 14:7-11 เทียบ มธ 23:6

 

2. ชาวฟาริสีและคนเก็บภาษี

ลก 18:9-14 เทียบ มธ 6:1; 21:31; 23:28

9. คุณลักษณะของการภาวนาที่แท้จริง

พระวรสาร

 

1. คำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล

ลก 11:11-13 เทียบ มธ 7:7-11; ยน 14:13-14

 

2. เพื่อนที่ไม่รู้กาลเทศะ

ลก 11:5-8 เทียบ มธ 15:23

 

3. ผู้พิพากษาที่ไร้มโนธรรมและหญิงหม้ายผู้รับเร้า

ลก 18:1-8

 

4. เรื่องต้นมะเดื่อเทศไร้ผล

ลก 13:6-9 เทียบ มธ 21:19-20

10. สวรรค์ พระคุณอันประเสริฐของพระเจ้า

พระวรสาร

 

1. เรื่องผู้รับใช้สิบคนที่รับเงินไปทำทุน

ลก 19:11-27 เทียบ มธ 25:14-30

 

2. เรื่องคนงานในสวนองุ่น

มธ 20:1-6

 

3. การถ่อมตนรับใช้

ลก 17:7-10 เทียบ ยน 13:4-5