หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกา
และคำแถลงแห่ง
สภาสังคายนา
เล่มที่ 5

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและคำแถลงแห่งสภาสังคายนา เล่มที่ 5

พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้
คำศัพท์
อารัมภบทพระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้
คำบรรยายนำเรื่อง สภาพของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน

ภาคที่หนึ่ง  พระศาสนจักกับกระแสเรียกของมนุษย์
บทที่ ๑ ศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์
บทที่ ๒ประชาคมมนุษย์
บทที่ ๓การปฏิบัติงานของมนุษย์ในสากลโลก
บทที่ ๔บทบาทของพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้

ภาคที่สอง  ว่าด้วยปัญหาบางข้อที่รีบด่วน

บทที่ ๑ ศักดิ์ศรีของการสมรสและของครอบครัว
บทที่ ๒ การส่งเสริมวัฒนธรรม
อารัมภบท
หมวดที่ ๑  สภาพของวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน
หมวดที่ ๒  หลักเกณฑ์บางประการในการส่งเสริมวัฒนธรรม
หมวดที่ ๓ คริสตชนมีหน้าที่บางอย่างที่รีบด่วนเกี่ยวกับวัฒนธรรม

บทที่ ๓  ชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม
หมวดที่ ๑ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
หมวดที่ ๒หลักบางประการที่ใช้บังคับชีวิตด้านเศรษฐกิจสังคมทั้งหมด

บทที่ ๔ ชีวิตของประชาคมการเมือง

บทที่ ๕ การผดุงสันติภาพและการส่งเสริมประชาคมนานาชาติ
หมวดที่ ๑ หลีกเลี่ยงสงคราม
หมวดที่ ๒ การสร้างประชาคมระหว่างชาติ
ข้อสรุป
 
พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร
อารัมภบท
บทที่ ๑หลักคำสอน

บทที่ ๒ว่าด้วยงานธรรมทูตเอง
ข้อหนึ่ง การเป็นองค์พยานของคริสตชน
ข้อสอง การประกาศข่าวดีกับการชุมนุมประชากรของพระเป็นเจ้า
ข้อสาม การก่อตั้งประชาคมคริสตชน

บทที่ ๓ คริสตจักรต่าง ๆ