หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและ
คำแถลงแห่งสภาสังคายนา  เล่มที่ 5

บทที่  2 : ว่าด้วยงานธรรมทูตเอง
ข้อสาม : การก่อตั้งประชาคมคริสตชน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมฑูตแห่งพระศาสนจักร

๑๕.  เมื่อพระจิตทรงเรียกมนุษย์ทุกคนให้มาหาพระคริสตเจ้าโดยใช้เมล็ดพืชหว่านของพระวจนาถ และการประกาศข่าวดีนั้นพระองค์ทรงทำให้จิตใจของเข่าอ่อนน้อมรับความเชื่อ  และเมื่อโปรดให้ผู้ที่เชื่อถึงพระคริสตเจ้าเกิดใหม่ในอ่างน้ำล้างบาปพระองค์ก็ทรงรวบรวมเขาให้มาเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าแต่พวกเดียว ซึ่งเป็น “ชาติที่เลือกสรร ราชสมณศักดิ์ ชนชาติศักดิ์สิทธิ์ ประชากรที่พระเป็นเจ้าทรงได้มา” (๑ ปต. ๒:๙)

ฉะนั้นบรรดาธรรมทูตซึ่งเป็นผู้ร่วมมือกับพระเป็นเจ้า (เทียบ ๑ คร. ๓:๙) ต้องก่อตั้งหมู่คณะสัตบุรุษขึ้นในลักษณะที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยเหมาะสมกับกระแสเรียกที่ได้รับ  (เทียบ อฟ. ๔:๑) หมายความว่าสามารถทำหน้าที่ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้ คือหน้าที่พระสงฆ์  ประกาศก และกษัตริย์. ด้วยวิธีนี้แหละประชาคมคริสตชนจึงเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเป็นเจ้าสถิตอยู่ในโลก.  แท้จริงด้วยการถวายบูชามิสซา ประชาคมคริสตชนผ่านไปถึงพระบิดาพร้อมด้วยพระคริสตเจ้ามิรู้หยุด; เมื่อได้รับความเอาใจใส่เลี้ยงดูด้วยพระวาจาของพระเป็นเจ้า ประชาคมนั้นก็เป็นองค์พยานประกาศพระคริสตเจ้า ที่สุดก็ก้าวย่างไปในความรักและร้อนแรงด้วยจิตตารมณ์ของการแพร่ธรรม.

ตั้งแต่แรกเริ่มทีเดียว ประชาคมคริสตชนจะต้องขึ้นในลักษณะที่สามารถจะเลี้ยงตัวเองเท่าที่จะกระทำได้.

กลุ่มสัตบุรุษนี้ซึ่งมีคุณสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติตนเอง จะต้องหยั่งรากลึกลงไปในหมู่ประชาชน ; ครอบครัวต่าง ๆ จะต้องเจริญงอกงาม ดื่มด่ำไปด้วยจิตตารมณ์ของพระวรสาร และมีโรงเรียนที่เหมาะสมช่วย, ต้องจัดตั้งสมาคมและกลุ่มต่าง ๆ ขึ้น เพื่อฆราวาสผู้แพร่ธรรมจะได้ใช้สำหรับแทรกจิตตารมณ์แห่งพระวรสารเข้าไปในทุกสังคม.  ที่สุดในระหว่างชาวคาทอลิกที่ถือจารีตต่างกัน จะต้องมีความรักต่อกันอย่าง อบอุ่นที่สุด.

จะต้องหล่อเลี้ยงให้เกิดจิตตารมณ์สากลภาพนิยมในหมู่คนกลับใจใหม่ด้วย. คนกลับใจใหม่เหล่านี้ต้องคิดอย่างถูกต้องว่าขึ้นชื่อว่าพี่น้องที่เชื่อถึงพระคริสตเจ้าแล้วก็ล้วนเป็นศิษย์ของพระองค์ที่เกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาป และเป็นผู้มีส่วนรับพระคุณมากมายที่ประชากรของพระเป็นเจ้าได้รับ.  เท่าที่สถานการณ์ทางศาสนาจะอำนวยให้ทำได้ ให้จัดให้มีกิจการสากลสภาพนิยมในลักษณะที่ชาวคาทอลิกจะไม่สำแดงความไม่สนใจใยดีหรือความขวยเขินหรือความแข่งขันชิงดีน่าเกลียดอย่างใดทั้งสิ้น และให้ร่วมมือกับพี่น้องที่แตกแยกออกไปจากเราตามที่บัญญัติในพระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยสากลภาพนิยม โดยสำแดงความเชื่อร่วมกันถึงพระเป็นเจ้าและพระเยซูคริสตเจ้าต่อหน้านานาชาติเท่าที่สามารถจะทำได้ และโดยร่วมมือในปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสังคม  วิชาการ วัฒนธรรม และศาสนา.  ขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันเป็นต้น  เพราะเห็นว่าพระคริสตเจ้าทรงเป็นเจ้านายของตนร่วมกันและขอให้พระนามของพระองค์รวมทั้งสองฝ่ายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. การร่วมมือกันเช่นนี้ไม่ควรจะมีขึ้นในระหว่างเอกชนเท่านั้น แต่ความเห็นดีเห็นชอบของสมณะผู้ปกครองท้องที่ควรมีขึ้นในระหว่างคริสตจักรหรือกลุ่มคริสตจักรของทั้งสองฝ่ายและในระหว่างกิจการของทั้งสองฝ่ายด้วย.

คริสตศาสนิกชนซึ่งมาจากชนทุกชาติและเข้ามารวมอยู่ในพระศาสนจักรนั้นไม่ต่างกับคนอื่น ทั้งในเรื่องการปกครองบ้านเมือง  ในเรื่องภาษา  และในเรื่องสถาบันการเมือง เพราะฉะนั้นคริสตศาสนิกชนต้องดำรงชีวิตเพื่อพระเป็นเจ้าและพระคริสตเจ้าตามขนบประเพณีและความประพฤติในประเทศของตนเพื่อแสดงความรักต่อชาติบ้านเกิดในฐานพลเมืองดีอย่างแท้จริงถึงกระนั้นก็ไม่ต้องดูหมิ่นชาติอื่นและรักชาติตนอย่างหลงใหลแต่ควรส่งเสริมความรักต่อมนุษย์ทั่วไป.
เพื่อจะบรรลุถึงผลที่กล่าวนี้ ผู้ที่มีความสำคัญที่สุดและสมจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือ ฆราวาส หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งสัตบุรุษคริสตชนที่ได้รวมเข้ากับพระคริสตเจ้าด้วยศีลล้างบาปแล้วดำรงชีวิตอยู่ในโลก. โดยที่เขาเปี่ยมเต็มด้วยพระจิตของพระคริสตเจ้าเป็นหน้าที่โดยเฉพาะของเขาที่จะเป็นดังเชื้อแป้งปลุกกิจการฝ่ายโลกให้มีชีวิตจากภายใน แล้วจัดให้เป็นไปตามที่พระคริสตเจ้าทรงพอพระทัยเสมอ.

แต่ถึงกระนั้น  การที่ประชากรคริสตชนดำรงตั้งอยู่ในชาติใดชาติหนึ่งยังไม่พอ และการที่ประชากรนั้นทำการแพร่ธรรมโดยเป็นแบบฉบับก็ยังไม่พอ.  ประชากรคริสตชนดำรงอยู่และตั้งอยู่ก็เพื่อจุดหมายข้อนี้คือ  ประกาศพระคริสตเจ้าแก่คนร่วมชาติที่มิใช่คริสตชนด้วยคำพูดและด้วยกิจการ  แล้วช่วยเขารับองค์พระคริสตเจ้าอย่างเต็มที่.

อนึ่งเพื่อปลูกฝังพระศาสนจักรและพัฒนาประชาคมคริสตชน จำเป็นต้องมีพนักงานหน้าที่ต่าง ๆ.  พนักงานหน้าที่เหล่านั้น  พระเป็นเจ้าเป็นผู้ทรงบันดาลให้เกิดขึ้นจากภายในที่ชุมนุมสัตบุรุษนั้นเอง. ทุกคนจะต้องเคารพและส่งเสริมด้วยความเอาใจใส่อย่างกระตือรือร้น.  ในบรรดาพนักงานหน้าที่เหล่านี้ ก็มีหน้าที่ของพระสงฆ์ ของสังฆานุกร และของผู้สอนคำสอนและกิจการคาทอลิก. ในทำนองเดียวกัน เมื่อสวดภาวนาหรือทำงานเสียสละ  นักบวชทั้งชายและหญิงก็เท่ากับปฏิบัติภาระหน้าที่อันจำเป็นอย่างเด็ดขาดสำหรับฝังรากอาณาจักรของพระคริสตเจ้าลงในใจมนุษย์ ทำให้มั่นคงแข็งแรงและแผ่ขยายให้ไกลออกไป.

การตั้งคณะสงฆ์พื้นเมือง

๑๖.  พระศาสนจักรมีความยินดีอย่างเหลือล้น ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ประทานพระคุณอันสุดประเสริฐเรียกคนรุ่นหนุ่มเป็นจำนวนมากมายในหมู่ชนชาติที่เพิ่งกลับใจมานับถือพระคริสตเจ้าให้มาเป็นพระสงฆ์.  แท้จริงย่อมถือว่า พระศาสนจักรได้หยั่งรากแข็งแรงยิ่งขึ้นลงไปในแต่ละกลุ่มมนุษย์ เมื่อประชาคมสัตบุรุษต่าง ๆ มีสมาชิกของตนเองบวชเป็นข้าบริการความรอดจนถึงขั้นเป็นพระสังฆราช พระสงฆ์  และสังฆานุกรเพื่อรับใช้พี่น้องของตนเอง  คนคริสตจักรใหม่ ๆ ค่อย ๆ มีโครงร่างจะตั้งเป็นสังฆมณฑลขึ้นได้ด้วยคณะสงฆ์ของคริสตจักรเหล่านั้นเอง.

เรื่องที่สภาสังคายนานี้วินิจฉัยแล้วเกี่ยวกับกระแสเรียกและการอบรมพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติถืออย่างเคร่งครัดในที่ที่พระศาสนจักรเริ่มปลูกฝังและในคริสตจักรใหม่ ๆ ที่ตั้งขึ้น.  ต้องถือว่าเรื่องที่กล่าวถึงการต้องรวมการอบรมเรื่องวิญญาณเข้ากับการอบรมเรื่องคำสอนกับอภิบาลสัตบุรุษก็ดี  การเจริญชีวิตตามแนวพระวรสาร โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวก็ดี การเข้าใจลึกซึ้งถึงรหัสธรรมเรื่องพระ ศาสนจักรก็ดี  มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง. ดังนี้เขาจะฝึกหัดได้อย่างดีที่จะถวายตัวอย่างสิ้นเชิงเพื่อรับใช้พระศาสนจักรและงานของพระวรสารที่จะจงรักภักดีต่อสังฆราชของเขาในฐานะผู้ร่วมงานอย่างซื่อสัตย์ และร่วมมือกับเพื่อนพระสงฆ์ด้วยกัน.

เพื่อบรรลุถึงจุดหมายทั่วไปข้อนี้ การอบรมสามเณรทุกอย่างจะต้องทำไปตรงแนวทางของรหัสธรรมเรื่องความรอดดังที่เผยในพระคัมภีร์; ขอให้สามเณรพยายามเข้าใจรหัสธรรมเรื่องพระคริสตเจ้าและเรื่องความรอดของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในพิธีกรรมและประพฤติถือตาม.

ข้อกำหนดใช้รวม ๆ กันเหล่านี้ในการอบรมสงฆ์  แม้ในการอบรมเกี่ยวกับการอภิบาลสัตบุรุษและการปฏิบัติตามที่สภาสังคายนาบัญญัติ  สามเณรจะต้องนำมาประสานให้เข้ากับความกระตือรือร้นที่จะทำตามวิธีคิดและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะของชาติตนเอง. เพราะฉะนั้นจิตใจของสามเณรต้องเตรียมพร้อมและคอยระวังเพื่อรู้จักและสามารถวินิจฉัยวัฒนธรรมแห่งชาติของตน; เวลาเรียนปรัชญาและเทวศาสตร์  สามเณรต้องพิจารณาข้อที่ประเพณีนิยมและศาสนาในชาติของตนเข้ากันได้กับพระคริสตศาสนา; เช่นเดียวกัน ในการอบรมพระสงฆ์ต้องพิจารณาว่าภูมิประเทศหนึ่งมีความต้องการทางด้านอภิบาลสัตบุรุษอย่างไรบ้าง.  สามเณรต้องเรียนประวัติ  จุดหมาย และวิธีการแพร่ธรรมของพระศาสนจักร ตลอดจนภาวการณ์พิเศษทางสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมแห่งชาติของตนเอง. สามเณรต้องได้รับการอบรมให้เข้าใจเจตนารมณ์แห่งสากลภาพนิยม  และต้องได้รับการเตรียมตัวเท่าที่ควรเพื่อทำการติดต่อสังสรรค์อย่างฉันพี่น้องกับผู้ที่มิใช่คริสตชน.

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดนี้  สามเณร  เท่าที่สามารถทำได้  ควรจะเรียนเป็นพระสงฆ์พร้อมทั้งมีการติดต่อและเจริญชีวิตอยู่ร่วมกับชนชาติของตนเองอยู่ตลอดเวลา. ที่สุดควรเอาใจใส่ให้สามเณรได้รับการอบรมในการบริหารศาสนจักรอย่างมีระเบียบ  ถ้าได้รับการอบรมเรื่องเศรษฐกิจด้วยยิ่งดี.

อนึ่งควรจะคัดเลือกพระสงฆ์ที่สามารถบางองค์ที่ฝึกปฏิบัติงานอภิบาลสัตบุรุษพอสมควรแล้ว ให้ไปทำการศึกษาขั้นสูงต่อในมหาวิทยาลัย  แม้ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะที่กรุงโรม  และให้ไปศึกษาในสถาบันศึกษาอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อว่าศาสนจักรใหม่ ๆ ที่ตั้งขึ้นจะได้มีพระสงฆ์ที่มาจากคณะสงฆ์พื้นเมืองและมีความรู้และความเชี่ยวชาญอันเหมาะสมไว้ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ที่ค่อนข้างยากของพระศาสนจักร.

ที่ใดที่สภาสังฆราชเห็นสมควร  ก็ให้ฟื้นฟูตั้งตำแหน่งสังฆานุกร โดยถือเป็นสภาพครองชีวิตอย่างถาวรตามบทบัญญัติของสังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร.  แท้จริงเป็นการสมควรที่บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่อุปสงฆ์จริง ๆ โดยเทศน์สอนพระวาจาที่บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่อุปสงฆ์จริง ๆ โดยเทศน์สอนพระวาจาของพระเป็นเจ้าในฐานะสอนคำสอนก็ดี  หรือปกครองประชาคมคริสตชนไกล ๆ ในนามของเจ้าอาวาสหรือสังฆราชก็ดี หรือปฏิบัติงานเมตตาจิตอยู่ในกิจการของสังคมสงเคราะห์หรือบรรเทาทุกข์ก็ดี ได้รับการชุบให้แข็งแรงด้วยการปกมือซึ่งสืบมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกและอยู่ใกล้ชิดกับพระแท่นยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างได้ผลดียิ่งขึ้นอาศัยพระหรรษทานพิเศษของศีลสังฆานุกร.

การอบรมผู้สอนคำสอน

๑๗.  ผู้สอนคำสอนทั้งชายและหญิงจำนวนมากมายที่ได้รับใช้งานของมิสซังติดต่อกับคนต่างศาสนาอย่างดียิ่งนั้น ก็สมได้รับคำชมสรรเสริญด้วยเช่นเดียวกัน.  ผู้สอนคำสอนเหล่านี้มีจิตตารมณ์ของการเผยแพร่ธรรม ได้ทำงานเหน็ดเหนื่อยมากมายนับเป็นการช่วยเหลืออย่างเยี่ยมยอดและจำเป็นอย่างเด็ดขาดเพื่อเผยแพร่ความเชื่อและพระศาสนจักร.
ในปัจจุบันนี้เนื่องจากมีบรรพชิตน้อยสำหรับเทศนาสอนฝูงคนมากมายและทำงานอภิบาลสัตบุรุษ หน้าที่ของผู้สอนคำสอนจึงมีความสำคัญมาก.  ฉะนั้นการอบรมผู้สอนคำสอนจึงต้องทำอย่างดีและให้เหมาะกับความเจริญทางวัฒนธรรม  จนเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้อย่างดีที่สุด  ในฐานะเป็นผู้ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของพระสงฆ์  แม้ว่าหน้าที่ของเขาจะยิ่งยุ่งซับซ้อนเพราะมีภาระใหม่และกว้างขวางมากขึ้น.

ด้วยเหตุนี้ควรเพิ่มโรงเรียนประจำสังฆมณฑลและประจำภาคให้มากขึ้น  ผู้ฝึกหัดเป็นผู้สอนคำสอนจะได้ขะมักเขม้นศึกษาคำสอนคาทอลิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพระคัมภีร์และพิธีกรรม  อีกทั้งจะได้เรียนวิธีอธิบายคำสอนและการปฏิบัติทางด้านอภิบาลสัตบุรุษ  กับยังจะได้ฝึกให้รู้จักขนบประเพณีของ    คริสตชน และพยายามโดยไม่หยุดยั้งที่จะถือความศรัทธาและเจริญชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์.  นอกจากนั้นยังควรจัดให้มีการประชุมหรือการสอนพิเศษ  ซึ่งจะอำนวยให้ผู้สอนคำสอนมีโอกาสได้ชุบตัวใหม่ในกฎระเบียบและวิชาที่เป็นประโยชน์แก่งานในหน้าที่ของเขาตามเวลาที่กำหนด และได้หล่อเลี้ยงกับบำรุงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาให้แข็งแรง. อนึ่งสำหรับผู้ที่อุทิศตนอย่างสิ้นเชิงแก่งานนี้ ควรจัดให้เขาได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรมเพื่อมีฐานะชีวิตอย่างสมควรและได้รับการประกันความมั่นคงทางสังคมโดยใช้เงินอุดหนุนพิเศษของสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ.  สภาสังคายนานี้ปรารถนาให้จัดให้มีการอบรมและทำนุบำรุงหมู่ผู้สอนคำสอนอย่างสมควร  ที่เห็นว่าจำเป็นและสมควรก็ตั้งสถาบันอย่างหนึ่งขึ้นสำหรับช่วยผู้สอนคำสอน.

นอกจากนั้น คริสตจักรต่าง ๆ ควรจะกตัญญูสำนึกถึงคุณค่าของงานที่บรรดาผู้ช่วยสอนคำสอนได้ทำด้วยน้ำใจกว้างขวางและคริสตจักรต่าง ๆ นั้นก็ยังต้องการให้เขาช่วยอยู่.  คนเหล่านี้เป็นผู้นำในหมู่คณะและเป็นผู้สอนคำสอน  เพราะฉะนั้นต้องสอดส่องเอาใจใส่การเรียนคำสอนและการอบรมฝ่ายวิญญาณของเขาตามสมควร. นอกจากนี้  ในที่ที่เห็นสมควร  เป็นที่พึงปรารถนาให้มีการมอบหนังสือรับรองเป็นทางการ (Canonic mission) อย่างเปิดเผยในระหว่างจารีตพิธีกรรม  แก่ผู้สอนคำสอนที่ได้รับการอบรมอย่างพอเพียง  เพื่อเขาจะได้ทำการรับใช้ความเชื่อในหมู่สัตบุรุษโดยมีอำนาจมากยิ่งขึ้น.

ส่งเสริมชีวิตนักบวช

๑๘.  แต่พอพระศาสนจักรปลูกฝังลงไปในที่ใด  ควรเอาใจใส่ส่งเสริมการถือชีวิตนักบวช. การถือชีวิตนักบวชมิใช่แต่ช่วยงานธรรมทูตอย่างประเสริฐและจำเป็นยิ่งเท่านั้น แต่อาศัยการถวายตัวอย่างใกล้ชิดกว่าแด่พระเป็นเจ้าในพระศาสนจักร  ยังแสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งและเข้าใจดีว่ากระแสเรียกของคริสตชนมีลักษณะภายในเป็นอย่างไร.

คณะนักบวชต่าง ๆ ซึ่งทำงานเพื่อปลูกฝังพระศาสนจักรและอิ่มอาบด้วยคุณสมบัติลึกล้ำต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติของประเพณีนิยมลึกซึ้งของพระศาสนจักรนั้น ต้องพยายามที่จะระบายและถ่ายทอดคุณสมบัติเหล่านั้นออกมาตามลักษณะและคุณสมบัติของแต่ละชาติ. เขาต้องพิจารณาว่า  ประเพณีบำเพ็ญพรตและรำพึงภาวนา ซึ่งบางทีพระเป็นเจ้าเคยทรงบันดาลให้เกิดเป็นเชื้อขึ้นในวัฒนธรรมโบราณต่าง ๆ ก่อนเวลาประกาศข่าวดีนั้น  อาจนำมาใช้ในการถือชีวิตคริสตชนได้อย่างไร.

ในคริสตจักรที่ตั้งขึ้นใหม่ จะต้องบำรุงการถือชีวิตนักบวชแบบต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อแสดงให้เห็นภารกิจของพระคริสตเจ้ากับชีวิตของพระศาสนจักรในแง่ต่าง ๆ และเพื่อเตรียมสมาชิกให้ทำงานนั้นเป็นอย่างดี. อย่างไรก็ตามในเวลาประชุมสภา ให้พระสังฆราชสอดส่องระวังให้คณะนักบวชที่มีจุดหมายแพร่ธรรมอย่างเดียวกันมีเพิ่มมากขึ้นอีก  จะเป็นที่เสียหายแก่การถือชีวิตนักบวชและการแพร่ธรรม.

ในที่นี้สมควรจะกล่าวเป็นพิเศษถึงการริเริ่มต่าง ๆ ที่พยายามจะให้ชีวิตรำพึงภาวนาหยั่งรากลึกลงไป. บางคณะยังรักษาส่วนประกอบสำคัญของสถาบันฤาษีไว้  พยายามจะปลูกฝังประเพณีเก่าแก่ในคณะของเขา; บางคณะกลับไปถือวิธีที่ซื่อกว่าของฤาษีโบราณ แต่ทุกคณะจะต้องพยายามดัดแปลงให้เหมาะสมเข้ากับสภาพในท้องที่ของตน. เนื่องจากชีวิตรำพึงภาวนาขึ้นอยู่กับการที่พระศาสนจักรได้ดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ จึงต้องฟื้นฟูชีวิตรำพึงภาวนานั้นขึ้นในคริสตจักรที่ตั้งขึ้นใหม่ทั่วไป.