หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและ
คำแถลงแห่งสภาสังคายนา  เล่มที่ 5

บทที่  2 : ว่าด้วยงานธรรมทูตเอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมฑูตแห่งพระศาสนจักร

อารัมภบท
๑๐.  พระศาสนจักรที่พระคริสตเจ้าทรงส่งไปเผยและจ่ายแจกความรักของพระเป็นเจ้าแก่มนุษย์ทุกคนและแก่ชนทุกชาตินั้นย่อมตระหนักว่าตน  ยังจะต้องทำงานธรรมทูตที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งนัก เพราะมีมนุษย์อีกประมาณสองพันล้านคนที่ไม่เคยได้ยินหรือเกือบไม่ได้ยินข่าวดีเลย และจำนวนมนุษย์ที่กล่าวนี้ยังเพิ่มขึ้นทุกวัน  รวมอยู่กันเป็นหมู่ใหญ่ ๆ เพราะโดยความสัมพันธ์ถาวรในการดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมหรือประเพณีนิยมเก่าแก่ทางศาสนาหรือความผูกพันทางสังคมกำหนดให้อยู่กันเช่นนั้น. มนุษย์เหล่านี้บางคนก็ถือศาสนาใหญ่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง บางคนก็อยู่ในสภาพไม่เคยรู้จักพระเป็นเจ้าเลย บางคนเล่าก็ปฏิเสธอย่างโจ่งแจ้งว่าไม่มีพระเป็นเจ้า  และบางทีถึงกับคัดค้านต่อสู้.  เพื่อที่จะนำรหัสธรรมแห่งความรอดและชีวิตที่พระเป็นเจ้าประทานไปถึงมนุษย์ทุกคน  พระศาสนจักรต้องแทรกซึมเข้าไปในหมู่มนุษย์ทุกหมู่เหล่านี้โดยเคลื่อนไหวแบบเดียวกับที่พระคริสตเจ้าเองเมื่อเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์  ทรงนำตัวพระองค์มาผูกพันกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ซึ่งพระองค์เสด็จมาอยู่ด้วย.