หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและ
คำแถลงแห่งสภาสังคายนา  เล่มที่ 5

อารัมภบท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมฑูตแห่งพระศาสนจักร

๑. พระเป็นเจ้าทรงส่งพระศาสนจักรไปยังชาติต่าง ๆ “เพื่อให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ทุกคนรอด” ดังนั้นเนื่องจากความจำเป็นบังคับที่จะต้องมีลักษณะเป็นสากลและเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของพระผู้สถาปนา (เทียบ มก. ๑๖:๑๖) พระศาสนจักรจึงพยายามอย่างเต็มสติกำลังที่จะนำข่าวดีไปประกาศแก่มนุษย์ทุกรูปทุกนาม.  อันที่จริงพวกอัครธรรมทูตเองซึ่งเป็นรากฐานของพระศาสนจักร  ก็ได้ดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระคริสตเจ้า “ไปประกาศพระวาจาแห่งความจริงและตั้งกลุ่มคริสตชนต่าง ๆ ขึ้น”.  ผู้สืบตำแหน่งต่อจากอัครธรรมทูตมีหน้าที่ต้องดำเนินกิจการนี้ต่อไป เพื่อ “พระวาจาของพระเป็นเจ้าจะได้แพร่หลายและได้รับความเคารพยกย่อง” (๒ ธส. ๓:๑)  อีกทั้งอาณาจักรของพระเป้นเจ้าจะได้รับการประกาศและสถาปนาขึ้นทั่วพิภพ.

แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งทำให้มนุษย์มีฐานะใหม่  พระศาสนจักรซึ่งเป็นเกลือรักษาแผ่นดินและเป็นความสว่างส่องโลก (เทียบ มธ. ๕:๑๓–๑๔) ได้รับการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนยิ่งขึ้นให้กอบกู้และฟื้นฟูมนุษย์ทั้งหลาย  เพื่อว่าทุกสิ่งจะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในพระคริสตเจ้า อีกทั้งมนุษย์ทั้งหลายจะได้รวมกันเข้าเป็นครอบครัวเดียวและประชากรเดียวของพระเป็นเจ้าในพระองค์.

ฉะนั้นสภาสังคายนานี้พร้อมกับที่ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า  เนื่องในผลงานอันงดงามที่พระศาสนจักรทั่วไปได้ประกอบมาด้วยน้ำใจร้อนรนและกว้างขวาง สภาสังคายนานี้ใคร่จะวางหลักเกณฑ์งานธรรมทูตและผนึกกำลังของสัตบุรุษทุกคนเข้าด้วยกัน  เพื่อว่าประชากรของพระเป็นเจ้าซึ่งมุ่งเดินหน้าไปทางประตูคับแคบแห่งกางเขน จะได้ขยายพระราชัยของพระคริสตเจ้าซึ่งกวาดสายพระเนตรมองเห็นกาลทุกยุคทุกสมัย (เทียบ บสร. ๓๖:๑๙) และจะได้เตรียมทางให้พระองค์เสด็จกลับมา.