หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระธรรมนูญ พระสมณกฤษฎีกาและ
คำแถลงแห่งสภาสังคายนา  เล่มที่ 5

บทที่  2 : การส่งเสริมวัฒนธรรม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้
ภาคที่สอง  : ว่าด้วยปัญหาบางข้อที่รีบด่วน

๕๓.  อารัมภบท

๑. บุคคลมนุษย์มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง คือ  จะเข้าถึงมนุษยชาติอย่างแท้จริงและอย่างเต็มที่ได้ก็โดยอาศัยวัฒนธรรม หมายความว่า  โดยการบำรุงส่งเสริมสิ่งที่ดีและมีค่าของธรรมชาติ.  ฉะนั้น  ทุกครั้งที่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์  ธรรมชาติกับวัฒนธรรมจะต้องเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดที่สุด.

๒. คำ “วัฒนธรรม”  ตามใจความกว้าง ๆ หมายถึงทุกสิ่งที่มนุษย์ใช้ขัดเกลาพัฒนาคุณสมบัติหลายอย่างในกายและใจของตน  หมายถึงการที่มนุษย์พยายามบังคับโลกไว้ในอำนาจด้วยความรู้และการทำงานและทำให้ชีวิตสังคม  ไม่ว่าในครอบครัวหรือในชุมนุมชนบ้านเมืองทั่วไป  มีมนุษยธรรมยิ่งขึ้นด้วยความเจริญของขนบธรรมเนียมและสถาบันต่าง ๆ ที่สุด ก็หมายถึงการที่มนุษย์สำแดงออก  ถ่ายทอดและรักษาไว้ในสถาบันของตน ตามกาลเวลาที่ล่วงไป ซึ่งความชำนาญจัดเจนและความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ทางจิตใจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ความก้าวหน้าของคนจำนวนมาก  หรือมนุษยชาติทั้งสิ้นทีเดียว.

๓. เมื่อเป็นเช่นนี้ วัฒนธรรมมนุษย์จำเป็นต้องมีทั้งแง่ประวัติศาสตร์และแง่สังคม  และคำ “วัฒนธรรม”  บ่อย ๆ มักมีความหมายไปในทางสังคมศาสตร์และแม้ในทางวิชาว่าด้วยชาติมนุษย์ด้วย ตามใจความนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องวัฒนธรรมซึ่งมีหลายอย่าง คือ การดำรงชีวิตในสภาพต่าง ๆ ตลอดจนการจัดระเบียบสิ่งของในชีวิตแบบต่าง ๆ นั้น  เกิดจากวิธีต่าง ๆ กันที่จะใช้สิ่งของ  ทำงานและระบายความในใจออก  ถือศาสนาและประพฤติตัว ออกกฎหมายและตั้งสถาบันกฎหมาย  ทำให้ความรู้และศิลปศาสตร์ก้าวหน้ากับบำรุงส่งเสริมสิ่งที่ดีงาม.  จากขนบประเพณีที่ถือสืบกันต่อไปนี้แหละ  ก็เกิดเป็นมรดกที่ได้เฉพาะแก่แต่ละประชาคมมนุษย์  และในทำนองเดียวกัน  ก็เกิดมีสถานที่กรณีเฉพาะแต่ละแห่งในประวัติศาสตร์ขึ้น ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชาติใดหรืออยู่ในยุคใดย่อมมาเข้าและตักตวงเอาสิ่งมีคุณไปสำหรับส่งเสริมอารยธรรม.